Homepage


Welkom bij

Je hele leven leren

Dit is mijn schrijfhoek op het internet, waar ik schrijf over thuis lesgeven, plannen, dagboeken bijhouden en meer!

Eerste keer op de website? Begin hierLees nu verder dit bericht en doorbreek Taboe rond zelfdoding

Doorbreek de stilte

Voorwoord

In juni 2015 verloor ik een dierbaar iemand door zelfdoding (Ik ga geen naam noemen uit respect voor haar en andere nabestaanden.)

Toen ik me in januari 2021 bij de toneelgroep Bontikasi liet inschrijven als speler, mocht ik net als de andere spelers een onderwerp aanbrengen dat me in mijn leven ernstig had beroerd en dat heb ik gedaan met dit thema

Alhoewel het me emotioneel heel zwaar viel, vond ik toch dat ik het moest brengen in de hoop om de wereld wakker te schudden door mijn getuigenis te brengen van wat het doet bij nabestaanden na een zelfdoding.

Het geluid van de video is misschien niet luid omdat het van grote afstand werd opgenomen, maar in dat geval zet gewoon het geluid van Uw PC, i-Phone of i-pathe wat luider.

Met dank aan de maker van de video Filip De Keersmaecker

Tranen in de ogen van het talrijke Publiek

Samen met de bemoedigende

schouderklopjes achteraf en de bemoedigende woorden dat er veel moed voor nodig is om zoiets te doen

hebben me ertoe aangezet om naar de toekomst twee initiatieven te nemen

 • Info’s in scholen, organisaties…
 • Oprichten van een zelfhulpgroep in Tienen

Verneem meer over die initiatieven door het bericht “HELEMAAL tot beneden te lezen en alle video’s te bekijken”

Vooraleer ik dit bericht verder uitwerk, deze afscheidsvideo aan mijn dierbare

LET WEL

Alle mensen die hebben meegedaan aan dit toneelstuk, hebben ergens een stuk uit hun Leven naar voren gebracht.

Het is dank zij hun dat ik ook De Kracht en De Moed heb gevonden om zo’n moeilijk verhaal naar voren t brengen.

Ik ben daarom “IEDEREEN” die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit toneelstuk dankbaar dat zij me die Kracht hebben gegeven, samen met alle andere mensen uit Het inloophuis in Tienen.

Maar aan allen die begrip hebben getoond en die me hebben gesteund

Ik zal me blijven inzetten voor Nabestaanden van zelfdoding

Verder als nabestaande

Iemand verliezen door zelfdoding is heel erg pijnlijk en moeilijk te plaatsen. Als nabestaande word je overspoeld door heftige emoties en blijf je achter met een hoop vragen

Als iemand uit het leven stapt, komt dat vaak als een grote schok voor nabestaanden . Het plotselinge verlies kan de omgeving overvallen en kan veel vragen oproepen. Soms zijn mensen getuige van een zelfdoding. Een ingrijpende gebeurtenis, die moeilijk te verwerken kan zijn.

En wat na de zelfdoding?

Een zeer groot leed

Een zeer groot leed

Wanneer iemand van wie je houdt overlijdt, zorgt dit altijd voor verwarring en ontreddering. Maar als die persoon zichzelf van het leven beroofd heeft, voel je de pijn van je onmacht en tekortkoming, je hebt geen afscheid kunnen nemen.

Een stervende heeft behoefte aan een lichamelijke nabijheid en warmte. Als je dit niet kunt geven, blijf je achter met een leeg gevoel. Bij een zelfdoding wordt deze tekortkoming gevoeld als een lichamelijke pijn.

Taboe

Taboe

Als je dan zelf mensen nodig hebt die je kunnen troosten, blijken die onbereikbaar te zijn. Om het verlies te kunnen verwerken moet je in eerste instantie kunnen praten over de omstandigheden van de dood, later over de overledene zelf en de goede herinneringen die je aan hem/haar hebt.

Zo krijgt de overledene geleidelijk aan een nieuwe plaats in je leven. Maar over zelfdoding hangt nog altijd een taboe. De nabestaanden schamen zich over het gebeuren. Ze denken dat ze tegenover de overledene verkeerd handelen door te vertellen over de manier van overlijden, en ze vragen zich af wat hun eigen aandeel was in de zelfdoding.

Wanneer een persoon de dood verkiest boven een leven met jou, worden de schuldgevoelens over tekortkomingen verpletterend. Je hebt hem/haar niet kunnen tegenhouden, je liefde was niet groot genoeg. Dit wordt bewezen door de keuze om het leven te verlaten. Als je hier niet over kan praten, kan je niet beginnen met het verlies te verwerken. Het werkt bevrijdend als je weet dat je aanvaard wordt met je gevoelens van schaamte, woede, schuld,… Een eerste stap in de verwerking zou kunnen zijn dat op de aankondiging de zelfdoding niet meer verzwegen wordt.

Kansen bij de uitvaart

Kansen bij de uitvaart

Een begrafenis helpt bij het afscheid nemen van een geliefde. Vroeger mocht een persoon die zelfmoord had gepleegd, niet begraven worden op een kerkhof, dat is nu veranderd. Maar toch blijft het moeilijk om tijdens de uitvaart te praten over het feit dat de overledene zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het zou veel helpen als er bij de nabestaande werd gevraagd of ze dit willen. Zo zal de muur tussen hen en hun omgeving minder hoog zijn.

Waarom, in godsnaam waarom?

Waarom, in godsnaam waarom?

Voor de nabestaanden duikt er altijd de vraag op naar een verklaring. Mensen kunnen moeilijk onzekerheid over aangrijpende gebeurtenissen verdragen. Maar welke oorzaak de nabestaande aanvaardt als verklaring voor de zelfdoding, kan de verwerking van het verlies sterk beïnvloeden. Er bestaan drie types verklaringen:

– Een eerste type verklaring kan gezocht worden bij het slachtoffer zelf: psychologische moeilijkheden als weinig zelfvertrouwen, karakterproblemen,… of het feit dat de overledene zijn omgeving wilde sparen voor nog meer leed.

– De omstandigheden waarin de overledene moest leven waren te zwaar om dragen. Of de persoon kon na de diagnose van kanker niet verdragen verder af te takelen en afhankelijk te zijn van zijn omgeving.

– De oorzaak wordt door de nabestaande bij zichzelf gezocht. Het gevoel dat men op een of andere manier verantwoordelijk is voor de zelfdoding komt veel voor, maar heeft ook belangrijke gevolgen voor de verwerking van het verlies.

Ben ik er schuldig aan?

Ben ik er schuldig aan?

Sommigen verwijten zichzelf de overledene te weinig geholpen te hebben met zijn problemen. Het gaat meestal niet alleen om het gevoel dat men meer had kunnen doen of dat men zichzelf meer op de achtergrond had moeten plaatsen en meer liefde geven. Het zelfverwijt weegt hier zwaarder omdat het vertrekt van het gevoel dat men niet bekwaam is geweest om het leven van de overledene leefbaar te maken.

De nabestaande kan zichzelf ook zien als een deel van de oorzaken die tot zelfmoord hebben geleid. Vaak verwijten ze zich ook dat ze de signalen niet hebben herkend. Achteraf vinden ze dan situaties waarin ze het hadden moeten zien aankomen of ze vinden dan dat ze dingen gezegd hebben die de overledene tot die beslissing hebben gestuurd.

Wanneer men zich verantwoordelijk voelt voor de zelfdoding leidt dit tot schuldgevoelens, deze gevoelens bemoeilijken niet alleen de verwerking van het gebeuren, maar zullen het verdere leven van de nabestaande blijven overschaduwen. De echte oorzaken kunnen meestal niet meer achterhaald worden, maar toch willen de nabestaanden een verklaring. Daarom wordt het eerder aan zichzelf toegeschreven dan net onzekerheid te moeten leven.

De omgeving is geneigd de persoon tot rede te brengen en zijn interpretaties te veranderen. Maar zijn schuldgevoelens hebben een functie. Het helpt zeker niet dingen te zeggen als “Je mag zo niet denken”. Eerst zal er een andere verklaring voor de zelfdoding moeten gegeven worden.

Geen grond onder de voeten

Geen grond onder de voeten

Voor wie achterblijft stelt de dood van een geliefde de zin van zijn leven in vraag. Als die dood vrijwillig werd gekozen, is de aanvaarding nog veel zwaarder. De mensen met en voor wie je leeft, geven een betekenis aan je bestaan. Als dan juist zo iemand kiest voor de dood, zakt alle grond onder je voeten weg.

Voor de omgeving komt het erop aan hen toe te laten naar buiten te komen met hun bitter verdriet en hen de warmte van een troostende nabijheid te laten voelen. Verstandelijk beredeneren helpt niet, maar wel het echte meeleven van mensen. Iemand die helemaal kapot is van het verlies, en voor wie alles zinloos lijkt na zo’n schok, moet met hulp van de omgeving leren ervaren dat er toch nog hoop en toekomst is.

Er zijn

Er zijn

Na een zelfdoding lijkt er alleen maar onvolledigheid en verdriet te zijn. Maar de mensen rondom hen kunnen proberen hen er voorzichtig toe aan te zetten het gevecht met zichzelf aan te gaan. Ze hebben anderen nodig die er voor hen willen zijn.

Deze persoon moet vooral helpen om weer het dagelijkse leven te leiden. In het begin is er alleen maar chaos, je voelt je futloos. Je hebt de hele dag geen moed om iets te doen. Door dingen samen met andere mensen te doen, krijg je het gevoel dat je voor hen de moeite waard blijft. Het gaat niet om de uitstap of de afleiding zelf, maar om ervaringen die je laten zien dat het leven meer is dan bitterheid alleen.

En dat je ondanks die vreselijke gebeurtenis weer vreugde in het leven zal kunnen vinden.

Hulpgroepen

Hulpgroepen

Contact met mensen die een gelijkaardig verdriet meemaakten, betekent in veel situaties een reële hulp. Voor degene die wat verder staat in de verwerking, doet het goed anderen te kunnen helpen en daarin een nieuwe zin voor het eigen leven te ontdekken.

Voor de persoon die er pas mee geconfronteerd wordt, is de herkenning van gelijke gevoelens heel belangrijk. Aansluiten bij een groep mensen die iemand hebben verloren, maar niet door zelfdoding, is moeilijker. Slechts sommigen durven in zo’n groep te spreken over de manier van overlijden.

Maar de mensen die dat aandurven maken het de groep moeilijk omdat ze denken dat hun verdriet veel erger is. Wanneer de diepste wonde, die het basisvertrouwen aantastte, begint te helen, kan zo’n groep wel waardevol zijn. Het kan een eerste stap betekenen in het leggen van nieuwe contacten.

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Documentaire

Misschien

Dat volgende video een paar vragen voor achterblijvers na een zelfdoding kunnen oplossen.

Of misschien dat er wat meer begrip is.

Wat voor mij belangrijk is in deze video, is dat Vrouwen meer over hun problemen praten dan mannen en dat het aantal zelfdodingen daar duidelijk minder is dan bij mannen die er niet over praten.

Moraal van het verhaal: “krop uw pijnen angsten en verdrieten niet op, breng ze naar buiten, praat er over en zoek hulp“, HET HELPT

De video hier beneden heb ik bijgevoegd om aan te tonen hoe zwaar het aankomt als men U de boodschap brengt omtrent het overlijden van een dierbaar iemand door zelfdoding en hoe dit zelfs jaren erna nog blijft

Suïcide komt zowel bij vrouwen als bij mannen op relatief jonge leeftijd voor. De helft van de zelfdodingen gebeurt bij mannen jonger dan 51 en vrouwen jonger dan 54 jaar (mediaan), terwijl slechts 5% van alle sterfgevallen in Vlaanderen voorkomen bij personen jonger dan 54 (P5).

Het aantal verloren levensjaren door suïcide is daarom hoog. Het grote aantal sterfgevallen op relatief jonge leeftijd zorgt ervoor dat suïcide bij mannen de 2e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren is na longkanker. Bij vrouwen is suïcide de 3e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren na borst- en longkanker. We berekenden hier “standard expected” verloren levensjaren (SEYLL) tot 74 jaar.

Meer dan 1 op 5.000 mannen boven de 20 jaar pleegde suïcide in 2017.

 • Bij ‘actieve’ mannen (20-59 jaar) was de suïcide-incidentie het hoogst bij de 40-tot 44-jarigen en 55-tot 59-jarigen.
 • Zoals in vorige jaren, doodden bejaarde mannen (80 jaar of ouder) zichzelf nog vaker dan ‘actieve’ mannen.
  De cijfers bij mannen van 80 jaar of meer liggen wel veel lager dan in 2000.

Voor alle leeftijden zijn de suïcidecijfers voor vrouwen lager dan die voor de mannen van dezelfde leeftijd. Bij vrouwen van 15 jaar of ouder varieert het suïcidecijfer tussen 5 en 19 op 100.000 vrouwen.

Leeftijdsspecifieke suïciderisico en sterfterisico ‘onbepaalde intentie’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2017
Download: xlsx bestandcijfers suicide per leeftijd (…-2017) (150 kB)

Evolutie

Mannen

Het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners was bij mannen in vele leeftijdsgroepen lager in 2017 dan in 2000. De daling was het sterkst bij 80+’ers.

 • Bij jongeren en jongvolwassenen (15-49 jaar) was het suïciderisico in 2017 rond 1 per 10.000 lager dan in 2000. Dit is een daling met 29%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we in deze leeftijdsgroepen een minder uitgesproken daling (-9%).
 • Voor de mannen tussen 50 en 59 jaar waren de cijfers minder gunstig: bij deze leeftijdsgroepen lagen de suïcidecijfers in 2017 gemiddeld iets lager dan in 2000 (-4%). Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we een sterke stijging (20%).
 • Het aantal suïcides bij mannen tussen 60 en 79 jaar was in 2017 wel beduidend lager dan in 2000. We stellen dalingen vast van 34%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we dezelfde, maar sterk getemperde trends (-5%).
 • Het suïcidecijfer bij mannen van 80 jaar of ouder daalde sterk: in 2017 pleegden 3 mannen minder op 10.000 suïcide dan in 2000. Hun suïciderisico was zo 42% kleiner dan in 2000. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we nog steeds een forse daling van -34%.

Vrouwen

De suïcidecijfers bij vrouwen daalden in sommige leeftijdsgroepen, en stegen in andere.

 • Bij vrouwen was de daling van de zelfdodingscijfers het sterkst bij 35-44-jarigen (-59%).
 • Bij 50-54-jarigen zien we een stijging (+16%), die versterkt wordt als we ook rekening houden met de sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden (+35%).
 • Ook bij vrouwen is het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden gestegen, en dit in alle 15 leeftijdsgroepen.

Evolutie leeftijdsspecifieke sterftecijfers door suïcide en ‘onbepaalde intenties’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2000 versus 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2000 en 2017

1) Mijn eerste initiatief: info in Scholen, Organisaties….

Net zoals ik in het verleden in heel veel scholen en organisaties mijn getuigenis heb gebracht over mijn alcoholisme, ben ik van plan om nu hetzelfde te doen rond dit onderwerp, om alzo taboes te doorbreken.

Mijn verhaal als coach (voordracht-gever)

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Ik ben een gecertificeerde Raadgever sinds 2000 en help mensen in de regio van Tienen in het bereiken van zowel hun professionele als persoonlijke doelen. De essentie van mijn werk bestaat uit het faciliteren van zelfgroei door middel van het helpen identificeren van de belangrijkste uitdagingen en tegenslagen in je leven zodat je deze met vertrouwen kunt overwinnen.

Ik ben gespecialiseerd in het samenstellen van gepersonaliseerde plannen en voorzie daarbij hulpmiddelen die je verder helpen en je begeleiden in het bereiken van je gewenste doelen.

Om dit te bereiken heb ik in het verleden als ervaringsdeskundig vooral info’s gegeven rond alcoholisme.

Maar ik ga dit nu ook terug opstarten rond zelfdoding en vooral wat de gevolgen zijn voor de nabestaanden

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋 heet je van harte welkom

Helpt je vooruit

Voel je je geblokkeerd? Verloren? Depressief? Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode, maar slechts enkelen weten dit om te vormen tot een nieuw begin, een begin van een leven vol geluk. Ik ben een gecertificeerde Raadgever met een jarenlange ervaring en mijn missie is om jouw verborgen potentieel te ontdekken en jou van de nodige hulpmiddelen te voorzien om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

En om zo verslavingen en ook zelfdodingen te voorkomen.

Maar ook om nabestaanden uit te leggen hoe ik ermee omgegaan ben

Helpt je vooruit

Een duwtje in de rug met Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋

Beleef de beste versie van je leven

Welkom bij Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋. Ik begrijp dat de uitdagingen die het leven voorziet uniek en complex zijn voor elk individu. Als een gecertificeerde Raadgever in de regio van Tienen sta ik tot je dienst om je te helpen jezelf terug te vinden en je volledige potentieel te ontplooien. Voel je je verloren of gestrest? Ik laat je zien hoe je op een bewuste manier verder kunt gaan. Versterk jezelf

Voorkom verslaving en vooral voorkom zelfdoding

Beleef de beste versie van je leven

Foggy Waters

Over mij

Jouw erkende Raadgever en voordrachtgever

Jouw erkende Raadgever

Sinds ik in 2000 mijn certificaat behaalde, coach ik mensen uit de regio Tienen op een succesvolle manier en faciliteer ik op die wijze hun zelfgroei. Wanneer je je overweldigd voelt door de hoge eisen van de hedendaagse levenswijze, zal ik je helpen met zelfmotivatie en het creëren van orde en rust in je leven. Ik leer je eveneens technieken aan om de emotionele stress onder controle te houden.

Meer over mezelf

Ervaren Raadgever

Ervaren Raadgever

Ik ben al sinds 2000 aan de slag als gecertificeerde Raadgever. Ik ben gespecialiseerd in het helpen van mensen met het identificeren en bereiken van hun persoonlijke doelen door het hoofd te bieden aan problemen die hen zorgen, angst of stress bezorgen. Ik ben bijzonder trots op de progressie en het succes van mijn klanten en kijk ernaar uit om ook jou te kunnen helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Woman in the Nature

Mijn verhaal

Gepassioneerde Raadgever

Gepassioneerde Raadgever

Ik help mensen al sinds 2000 in het overwinnen van de obstakels die hen tegenhouden in het leven. Het leven is te kort om ongelukkig, onzeker of onvervuld te zijn. Sta me toe ook jou te helpen om een betere manier te ontwikkelen voor het omgaan met problemen die in de weg staan van je doelen. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen.Contact

Woman by the Water

“We weten wat we zijn, maar niet wat we kunnen zijn”

Citaat

William Shakespeare

Enjoying the View

“Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer je geest op het huidige moment”

Citaat

Boeddha

Boek een sessie

potterijstraat 151

herbafittheoherbots@gmail.com

2) Mijn Tweede intiatief

Belangrijke aankondiging, oprichting zelfhulpgroep

Behoort U tot één van deze Groepen? Sluit U dan aan

Ik ben van plan om er hier in Tienen een heus Forum rond te beginnen, aansluitend op mijn andere gezondheidsdiensten

Hetgeen U hier beneden gaat zien is een voorontwerp hoe het in zijn werk zal gaan

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Schouders om op te leunen

Of je nu op zoek bent naar relevante informatie, een plek nodig hebt om je persoonlijke ervaringen te delen, of gewoon je hart en geest wilt openen om mensen in nood te helpen, dan ben je bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk aan het juiste adres.

Schouders om op te leunen

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk heet je van harte welkom

Een ondersteunende gemeenschap

Aanmoediging, comfort, advies. Welke hulp onze individuele leden ook nodig hebben, ons Zelfmoordgedachten steunnetwerk staat altijd voor je klaar. We zijn een diverse groep mensen die gemeenschappelijke ervaringen en zorgen met elkaar delen.

Alles over Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Jouw hulp

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk is een Zelfmoordgedachten steunnetwerk dat iedereen accepteert. Alles wat we doen is gebaseerd op onze kernopvatting dat niemand ooit het gevoel mag hebben dat hij of zij alleen is.

We hebben allemaal onze eigen levensreis, maar het pad dat je bewandeld mag niet eenzaam zijn. We doen er alles aan om een veilige ruimte te bieden waarin je kunt delen, luisteren, leren en elkaar kunt ondersteunen

Jouw hulp

Over ons

Elke connectie telt.

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk zal worden opgericht , om talloze individuen te helpen bij het navigeren door moeilijke tijden. We creëren communities waar mensen de ondersteuning kunnen vinden die ze nodig hebben, door de kracht van verbinding.

Wanneer mensen voor uitdagingen staan, is het handig voor ze om ondersteuning te krijgen van anderen die precies begrijpen wat ze doormaken, en dat is wat ze zullen vinden in ons/onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk.

We verwelkomen je in een veilige ruimte waar je je verhaal kunt delen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben gehad.

Wie wij zijn

Het complete verhaal

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk biedt een ondersteunende omgeving en informatie aan iedereen die dat nodig heeft. In 2021 bestaat onze one-of-a-kind Zelfmoordgedachten steunnetwerk uit een gastvrije en ervaren community met individuen die klaar staan om te luisteren, advies te geven en alles te bieden wat ze maar kunnen, om jou te helpen.

We zijn er trots op een betrouwbare bron van comfort, mededogen en begrip te zijn. Ons doel is om elkaar te helpen door te helpen bij het oplossen van problemen, het aanleren van belangrijke praktijken en het aanbieden van extra middelen.

Ondersteunende diensten

Verbind. Deel. Leer. Groei.

Holding Hands

Begeleidingssessies

Begeleidingssessies

Kies wat het beste bij je past

Als je niet zeker weet welk programma het beste bij je past, is lid worden van een van onze Begeleidingssessies een geweldige manier om te beginnen. Wat je ook beslist, houd er rekening mee dat je altijd andere opties kunt proberen totdat je jouw ideale manier hebt gevonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mijn belangrijkste doel daar is om uit te vissen welke instantie of dienst Jou het best kan helpen bij Jouw probleem indien het een onderwerp betreft waar anderen U beter kunnen helpen dan ik.

Peer-to-peer groepen

De juiste keuze

Ons/Onze Peer-to-peer groepen biedt het soort uitgebreide ondersteuning dat je zoekt terwijl je door je uitdagingen navigeert. Onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk wil dat je je comfortabel en op je gemak voelt, dus laat ons gerust weten wat je denkt door contact met ons op te nemen.

Group Therapy

Informatiebronnen

Je ziet hier een verzameling zorgvuldig samengestelde artikelen en bronnen die je mogelijk handig vindt tijdens het navigeren door een moeilijke situatie. We hopen dat je troost zult vinden in wat we je kunnen bieden. Neem contact met ons op als je opmerkingen of vragen hebt.

Rouwgroepen

Er bestaan heel wat organisaties die nabestaanden steun geven bij het rouwen.

Veel van deze zijn gespecialiseerd in één groep, bijvoorbeeld ouders die hun kind verloren, of nabestaanden na een zelfdoding.

Er zijn praatgroepen, therapeuten, werksessies en hulporganisaties die nabestaanden bijstaan in het rouwproces, bezig zijn met de omkadering van palliatieve of gewoon naar je verhaal luisteren.

Een greep uit de online (zelf)hulpgroepen:

www.missingyou.be
verlies voor jongerenwww.achterderegenboog.nl
werken met en voor kinderenwww.verder.be
nabestaanden na zelfdodingwww.ovok.be
ouders van een overleden kindwww.wiegedood.org
nabestaanden van wiegedood kinderenwww.broederzielalleen.nl
verlies van een broer of zuswww.vzwcontempo.be
werking voor partnerverlieswww.ovk.be
ouders van verongelukte kinderenwww.zelfhulp.be
zelfhulpgroepen en hulporganisaties voor vrijwilligerswww.palliatieve.org
netwerk van palliatieve zorg van Oost-Vlaanderenwww.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
federatie die kinderen en jongeren wil betrekken bij palliatieve zorg.www.rondpunt.be
vzw die wil bijdragen tot een goede opvang van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een verkeersongeval. Met contactadressen van hulpverleners.www.metlegehanden.be
werkgroep voor ouders die een baby verloren vóór, tijdens of kort na de geboortewww.houvast.be
informatie, dienstverlening en communicatie over scheiding en verlies van de partner www.ingedachten.be
praat over verlies en verdriet op het rouwforumwww.rouwzorgvlaanderen.be
vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw (ontmoetingsgroepen, rouwbegeleiding, vorming, voordrachten, …)
www.cawdeterp.be
onafhankelijke hulporganisatie in de regio Antwerpen. In de gespreksgroep ‘Rouwen na zelfdoding’ kunnen nabestaanden met lotgenoten praten over hun verlies.www.huisvantroost.be
rustpunt en ontmoetingsplaats voor mensen met verdriet in Gent. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die kunnen luisteren en meeleven.www.ikrouwomjou.com
website die gericht is op rouw en rouwverwerkingwww.werkgroeproer.be
werkgroep gespecialiseerd in rouw, rouwverwerking en rouwtherapie. Vooral gericht naar hulpverleners.www.devuurtoren.be
praktijk voor rouwtherapie, begeleiding en vorming, vooral gericht naar hulpverleners.www.werkgroepverder.be
Vlaams aanspreekpunt waar je terecht kunt na een zelfdoding van iemand uit je omgeving.www.gavoorgeluk.be
vereniging die wenst bij te dragen tot preventie van depressie en zelfdoding. Op hun website vind je een online forum voor nabestaanden, studies over rouw bij nabestaanden en cijfermateriaal.www.vonkeleenluisterendhuis.be
ontmoetingsplaats in Gent voor omgaan met sterven, dood en rouwwww.in-de-wolken.be
boeken en hulpmateriaal bij verlieswww.troostvoortranen.nl
links naar websites en achtergrondinformatiewww.ijd.be/antwerpen/rouwen
info over praatgroepen voor jongeren, regio Antwerpen, uitlenen van rouwkofferswww.lutcelie.be/vzw-de-bleekweide
info praatgroepen voor kinderen en jongeren, regio Gentwww.herinneringskoffer.be
een koffer huren met kostbare herinneringen om de tongen lo

Kent U nog een andere zelfhulpgroep die ik hier nog niet heb vermeld?, aarzel niet het weer te geven via het reactie-Formulier hier beneden

Wat ik zeker niet mag vergeten is dat velen tegenwoordig lachen als U Gelovig bent.

Maar ik durf er toch voor uit te komen, dat ik gelovig ben en dat ik in het verleden enorm veel steun heb gevonden in mijn geloof en in Het Gebed.

Daarom mag deze groep zeker niet ontbreken.

Levensfontein, bekijk de video’s

KLIK==>>HIER

Mijn andere Gezondheidsdiensten

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

Doorbreek de Taboes, doorbreek de stilte

Geef onderaan dit bericht Uw reactie en deel via Sociale-Media met de Sociale-Media-Deelknoppen onder dit Bericht

Geef Uw steun

U kan dit initiatief steunen door het storten van een bijdrage

Om de aangekondigde zelfhulpgroep fatsoenlijk te kunnen opstarten zullen er investeringen nodig zijn.

Vergaderlokalen, documentatie en meer.

Uw vrijwillige bijdragen zullen dan ook van harte welkom zijn

xxxxxxxxxxxxxxx

Lees nu verder dit bericht en doorbreek Taboe rond zelfdoding

Doorbreek de stilte

Voorwoord

In juni 2015 verloor ik een dierbaar iemand door zelfdoding (Ik ga geen naam noemen uit respect voor haar en andere nabestaanden.)

Toen ik me in januari 2021 bij de toneelgroep Bontikasi liet inschrijven als speler, mocht ik net als de andere spelers een onderwerp aanbrengen dat me in mijn leven ernstig had beroerd en dat heb ik gedaan met dit thema

Alhoewel het me emotioneel heel zwaar viel, vond ik toch dat ik het moest brengen in de hoop om de wereld wakker te schudden door mijn getuigenis te brengen van wat het doet bij nabestaanden na een zelfdoding.

Het geluid van de video is misschien niet luid omdat het van grote afstand werd opgenomen, maar in dat geval zet gewoon het geluid van Uw PC, i-Phone of i-pathe wat luider.

Met dank aan de maker van de video Filip De Keersmaecker

Tranen in de ogen van het talrijke Publiek

Samen met de bemoedigende

schouderklopjes achteraf en de bemoedigende woorden dat er veel moed voor nodig is om zoiets te doen

hebben me ertoe aangezet om naar de toekomst twee initiatieven te nemen

 • Info’s in scholen, organisaties…
 • Oprichten van een zelfhulpgroep in Tienen

Verneem meer over die initiatieven door het bericht “HELEMAAL tot beneden te lezen en alle video’s te bekijken”

Vooraleer ik dit bericht verder uitwerk, deze afscheidsvideo aan mijn dierbare

LET WEL

Alle mensen die hebben meegedaan aan dit toneelstuk, hebben ergens een stuk uit hun Leven naar voren gebracht.

Het is dank zij hun dat ik ook De Kracht en De Moed heb gevonden om zo’n moeilijk verhaal naar voren t brengen.

Ik ben daarom “IEDEREEN” die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit toneelstuk dankbaar dat zij me die Kracht hebben gegeven, samen met alle andere mensen uit Het inloophuis in Tienen.

Maar aan allen die begrip hebben getoond en die me hebben gesteund

Ik zal me blijven inzetten voor Nabestaanden van zelfdoding

Verder als nabestaande

Iemand verliezen door zelfdoding is heel erg pijnlijk en moeilijk te plaatsen. Als nabestaande word je overspoeld door heftige emoties en blijf je achter met een hoop vragen

Als iemand uit het leven stapt, komt dat vaak als een grote schok voor nabestaanden . Het plotselinge verlies kan de omgeving overvallen en kan veel vragen oproepen. Soms zijn mensen getuige van een zelfdoding. Een ingrijpende gebeurtenis, die moeilijk te verwerken kan zijn.

En wat na de zelfdoding?

Een zeer groot leed

Een zeer groot leed

Wanneer iemand van wie je houdt overlijdt, zorgt dit altijd voor verwarring en ontreddering. Maar als die persoon zichzelf van het leven beroofd heeft, voel je de pijn van je onmacht en tekortkoming, je hebt geen afscheid kunnen nemen.

Een stervende heeft behoefte aan een lichamelijke nabijheid en warmte. Als je dit niet kunt geven, blijf je achter met een leeg gevoel. Bij een zelfdoding wordt deze tekortkoming gevoeld als een lichamelijke pijn.

Taboe

Taboe

Als je dan zelf mensen nodig hebt die je kunnen troosten, blijken die onbereikbaar te zijn. Om het verlies te kunnen verwerken moet je in eerste instantie kunnen praten over de omstandigheden van de dood, later over de overledene zelf en de goede herinneringen die je aan hem/haar hebt.

Zo krijgt de overledene geleidelijk aan een nieuwe plaats in je leven. Maar over zelfdoding hangt nog altijd een taboe. De nabestaanden schamen zich over het gebeuren. Ze denken dat ze tegenover de overledene verkeerd handelen door te vertellen over de manier van overlijden, en ze vragen zich af wat hun eigen aandeel was in de zelfdoding.

Wanneer een persoon de dood verkiest boven een leven met jou, worden de schuldgevoelens over tekortkomingen verpletterend. Je hebt hem/haar niet kunnen tegenhouden, je liefde was niet groot genoeg. Dit wordt bewezen door de keuze om het leven te verlaten. Als je hier niet over kan praten, kan je niet beginnen met het verlies te verwerken. Het werkt bevrijdend als je weet dat je aanvaard wordt met je gevoelens van schaamte, woede, schuld,… Een eerste stap in de verwerking zou kunnen zijn dat op de aankondiging de zelfdoding niet meer verzwegen wordt.

Kansen bij de uitvaart

Kansen bij de uitvaart

Een begrafenis helpt bij het afscheid nemen van een geliefde. Vroeger mocht een persoon die zelfmoord had gepleegd, niet begraven worden op een kerkhof, dat is nu veranderd. Maar toch blijft het moeilijk om tijdens de uitvaart te praten over het feit dat de overledene zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het zou veel helpen als er bij de nabestaande werd gevraagd of ze dit willen. Zo zal de muur tussen hen en hun omgeving minder hoog zijn.

Waarom, in godsnaam waarom?

Waarom, in godsnaam waarom?

Voor de nabestaanden duikt er altijd de vraag op naar een verklaring. Mensen kunnen moeilijk onzekerheid over aangrijpende gebeurtenissen verdragen. Maar welke oorzaak de nabestaande aanvaardt als verklaring voor de zelfdoding, kan de verwerking van het verlies sterk beïnvloeden. Er bestaan drie types verklaringen:

– Een eerste type verklaring kan gezocht worden bij het slachtoffer zelf: psychologische moeilijkheden als weinig zelfvertrouwen, karakterproblemen,… of het feit dat de overledene zijn omgeving wilde sparen voor nog meer leed.

– De omstandigheden waarin de overledene moest leven waren te zwaar om dragen. Of de persoon kon na de diagnose van kanker niet verdragen verder af te takelen en afhankelijk te zijn van zijn omgeving.

– De oorzaak wordt door de nabestaande bij zichzelf gezocht. Het gevoel dat men op een of andere manier verantwoordelijk is voor de zelfdoding komt veel voor, maar heeft ook belangrijke gevolgen voor de verwerking van het verlies.

Ben ik er schuldig aan?

Ben ik er schuldig aan?

Sommigen verwijten zichzelf de overledene te weinig geholpen te hebben met zijn problemen. Het gaat meestal niet alleen om het gevoel dat men meer had kunnen doen of dat men zichzelf meer op de achtergrond had moeten plaatsen en meer liefde geven. Het zelfverwijt weegt hier zwaarder omdat het vertrekt van het gevoel dat men niet bekwaam is geweest om het leven van de overledene leefbaar te maken.

De nabestaande kan zichzelf ook zien als een deel van de oorzaken die tot zelfmoord hebben geleid. Vaak verwijten ze zich ook dat ze de signalen niet hebben herkend. Achteraf vinden ze dan situaties waarin ze het hadden moeten zien aankomen of ze vinden dan dat ze dingen gezegd hebben die de overledene tot die beslissing hebben gestuurd.

Wanneer men zich verantwoordelijk voelt voor de zelfdoding leidt dit tot schuldgevoelens, deze gevoelens bemoeilijken niet alleen de verwerking van het gebeuren, maar zullen het verdere leven van de nabestaande blijven overschaduwen. De echte oorzaken kunnen meestal niet meer achterhaald worden, maar toch willen de nabestaanden een verklaring. Daarom wordt het eerder aan zichzelf toegeschreven dan net onzekerheid te moeten leven.

De omgeving is geneigd de persoon tot rede te brengen en zijn interpretaties te veranderen. Maar zijn schuldgevoelens hebben een functie. Het helpt zeker niet dingen te zeggen als “Je mag zo niet denken”. Eerst zal er een andere verklaring voor de zelfdoding moeten gegeven worden.

Geen grond onder de voeten

Geen grond onder de voeten

Voor wie achterblijft stelt de dood van een geliefde de zin van zijn leven in vraag. Als die dood vrijwillig werd gekozen, is de aanvaarding nog veel zwaarder. De mensen met en voor wie je leeft, geven een betekenis aan je bestaan. Als dan juist zo iemand kiest voor de dood, zakt alle grond onder je voeten weg.

Voor de omgeving komt het erop aan hen toe te laten naar buiten te komen met hun bitter verdriet en hen de warmte van een troostende nabijheid te laten voelen. Verstandelijk beredeneren helpt niet, maar wel het echte meeleven van mensen. Iemand die helemaal kapot is van het verlies, en voor wie alles zinloos lijkt na zo’n schok, moet met hulp van de omgeving leren ervaren dat er toch nog hoop en toekomst is.

Er zijn

Er zijn

Na een zelfdoding lijkt er alleen maar onvolledigheid en verdriet te zijn. Maar de mensen rondom hen kunnen proberen hen er voorzichtig toe aan te zetten het gevecht met zichzelf aan te gaan. Ze hebben anderen nodig die er voor hen willen zijn.

Deze persoon moet vooral helpen om weer het dagelijkse leven te leiden. In het begin is er alleen maar chaos, je voelt je futloos. Je hebt de hele dag geen moed om iets te doen. Door dingen samen met andere mensen te doen, krijg je het gevoel dat je voor hen de moeite waard blijft. Het gaat niet om de uitstap of de afleiding zelf, maar om ervaringen die je laten zien dat het leven meer is dan bitterheid alleen.

En dat je ondanks die vreselijke gebeurtenis weer vreugde in het leven zal kunnen vinden.

Hulpgroepen

Hulpgroepen

Contact met mensen die een gelijkaardig verdriet meemaakten, betekent in veel situaties een reële hulp. Voor degene die wat verder staat in de verwerking, doet het goed anderen te kunnen helpen en daarin een nieuwe zin voor het eigen leven te ontdekken.

Voor de persoon die er pas mee geconfronteerd wordt, is de herkenning van gelijke gevoelens heel belangrijk. Aansluiten bij een groep mensen die iemand hebben verloren, maar niet door zelfdoding, is moeilijker. Slechts sommigen durven in zo’n groep te spreken over de manier van overlijden.

Maar de mensen die dat aandurven maken het de groep moeilijk omdat ze denken dat hun verdriet veel erger is. Wanneer de diepste wonde, die het basisvertrouwen aantastte, begint te helen, kan zo’n groep wel waardevol zijn. Het kan een eerste stap betekenen in het leggen van nieuwe contacten.

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Documentaire

Misschien

Dat volgende video een paar vragen voor achterblijvers na een zelfdoding kunnen oplossen.

Of misschien dat er wat meer begrip is.

Wat voor mij belangrijk is in deze video, is dat Vrouwen meer over hun problemen praten dan mannen en dat het aantal zelfdodingen daar duidelijk minder is dan bij mannen die er niet over praten.

Moraal van het verhaal: “krop uw pijnen angsten en verdrieten niet op, breng ze naar buiten, praat er over en zoek hulp“, HET HELPT

De video hier beneden heb ik bijgevoegd om aan te tonen hoe zwaar het aankomt als men U de boodschap brengt omtrent het overlijden van een dierbaar iemand door zelfdoding en hoe dit zelfs jaren erna nog blijft

Suïcide komt zowel bij vrouwen als bij mannen op relatief jonge leeftijd voor. De helft van de zelfdodingen gebeurt bij mannen jonger dan 51 en vrouwen jonger dan 54 jaar (mediaan), terwijl slechts 5% van alle sterfgevallen in Vlaanderen voorkomen bij personen jonger dan 54 (P5).

Het aantal verloren levensjaren door suïcide is daarom hoog. Het grote aantal sterfgevallen op relatief jonge leeftijd zorgt ervoor dat suïcide bij mannen de 2e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren is na longkanker. Bij vrouwen is suïcide de 3e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren na borst- en longkanker. We berekenden hier “standard expected” verloren levensjaren (SEYLL) tot 74 jaar.

Meer dan 1 op 5.000 mannen boven de 20 jaar pleegde suïcide in 2017.

 • Bij ‘actieve’ mannen (20-59 jaar) was de suïcide-incidentie het hoogst bij de 40-tot 44-jarigen en 55-tot 59-jarigen.
 • Zoals in vorige jaren, doodden bejaarde mannen (80 jaar of ouder) zichzelf nog vaker dan ‘actieve’ mannen.
  De cijfers bij mannen van 80 jaar of meer liggen wel veel lager dan in 2000.

Voor alle leeftijden zijn de suïcidecijfers voor vrouwen lager dan die voor de mannen van dezelfde leeftijd. Bij vrouwen van 15 jaar of ouder varieert het suïcidecijfer tussen 5 en 19 op 100.000 vrouwen.

Leeftijdsspecifieke suïciderisico en sterfterisico ‘onbepaalde intentie’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2017
Download: xlsx bestandcijfers suicide per leeftijd (…-2017) (150 kB)

Evolutie

Mannen

Het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners was bij mannen in vele leeftijdsgroepen lager in 2017 dan in 2000. De daling was het sterkst bij 80+’ers.

 • Bij jongeren en jongvolwassenen (15-49 jaar) was het suïciderisico in 2017 rond 1 per 10.000 lager dan in 2000. Dit is een daling met 29%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we in deze leeftijdsgroepen een minder uitgesproken daling (-9%).
 • Voor de mannen tussen 50 en 59 jaar waren de cijfers minder gunstig: bij deze leeftijdsgroepen lagen de suïcidecijfers in 2017 gemiddeld iets lager dan in 2000 (-4%). Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we een sterke stijging (20%).
 • Het aantal suïcides bij mannen tussen 60 en 79 jaar was in 2017 wel beduidend lager dan in 2000. We stellen dalingen vast van 34%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we dezelfde, maar sterk getemperde trends (-5%).
 • Het suïcidecijfer bij mannen van 80 jaar of ouder daalde sterk: in 2017 pleegden 3 mannen minder op 10.000 suïcide dan in 2000. Hun suïciderisico was zo 42% kleiner dan in 2000. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we nog steeds een forse daling van -34%.

Vrouwen

De suïcidecijfers bij vrouwen daalden in sommige leeftijdsgroepen, en stegen in andere.

 • Bij vrouwen was de daling van de zelfdodingscijfers het sterkst bij 35-44-jarigen (-59%).
 • Bij 50-54-jarigen zien we een stijging (+16%), die versterkt wordt als we ook rekening houden met de sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden (+35%).
 • Ook bij vrouwen is het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden gestegen, en dit in alle 15 leeftijdsgroepen.

Evolutie leeftijdsspecifieke sterftecijfers door suïcide en ‘onbepaalde intenties’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2000 versus 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2000 en 2017

1) Mijn eerste initiatief: info in Scholen, Organisaties….

Net zoals ik in het verleden in heel veel scholen en organisaties mijn getuigenis heb gebracht over mijn alcoholisme, ben ik van plan om nu hetzelfde te doen rond dit onderwerp, om alzo taboes te doorbreken.

Mijn verhaal als coach (voordracht-gever)

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Ik ben een gecertificeerde Raadgever sinds 2000 en help mensen in de regio van Tienen in het bereiken van zowel hun professionele als persoonlijke doelen. De essentie van mijn werk bestaat uit het faciliteren van zelfgroei door middel van het helpen identificeren van de belangrijkste uitdagingen en tegenslagen in je leven zodat je deze met vertrouwen kunt overwinnen.

Ik ben gespecialiseerd in het samenstellen van gepersonaliseerde plannen en voorzie daarbij hulpmiddelen die je verder helpen en je begeleiden in het bereiken van je gewenste doelen.

Om dit te bereiken heb ik in het verleden als ervaringsdeskundig vooral info’s gegeven rond alcoholisme.

Maar ik ga dit nu ook terug opstarten rond zelfdoding en vooral wat de gevolgen zijn voor de nabestaanden

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋 heet je van harte welkom

Helpt je vooruit

Voel je je geblokkeerd? Verloren? Depressief? Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode, maar slechts enkelen weten dit om te vormen tot een nieuw begin, een begin van een leven vol geluk. Ik ben een gecertificeerde Raadgever met een jarenlange ervaring en mijn missie is om jouw verborgen potentieel te ontdekken en jou van de nodige hulpmiddelen te voorzien om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

En om zo verslavingen en ook zelfdodingen te voorkomen.

Maar ook om nabestaanden uit te leggen hoe ik ermee omgegaan ben

Helpt je vooruit

Een duwtje in de rug met Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋

Beleef de beste versie van je leven

Welkom bij Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋. Ik begrijp dat de uitdagingen die het leven voorziet uniek en complex zijn voor elk individu. Als een gecertificeerde Raadgever in de regio van Tienen sta ik tot je dienst om je te helpen jezelf terug te vinden en je volledige potentieel te ontplooien. Voel je je verloren of gestrest? Ik laat je zien hoe je op een bewuste manier verder kunt gaan. Versterk jezelf

Voorkom verslaving en vooral voorkom zelfdoding

Beleef de beste versie van je leven

Foggy Waters

Over mij

Jouw erkende Raadgever en voordrachtgever

Jouw erkende Raadgever

Sinds ik in 2000 mijn certificaat behaalde, coach ik mensen uit de regio Tienen op een succesvolle manier en faciliteer ik op die wijze hun zelfgroei. Wanneer je je overweldigd voelt door de hoge eisen van de hedendaagse levenswijze, zal ik je helpen met zelfmotivatie en het creëren van orde en rust in je leven. Ik leer je eveneens technieken aan om de emotionele stress onder controle te houden.

Meer over mezelf

Ervaren Raadgever

Ervaren Raadgever

Ik ben al sinds 2000 aan de slag als gecertificeerde Raadgever. Ik ben gespecialiseerd in het helpen van mensen met het identificeren en bereiken van hun persoonlijke doelen door het hoofd te bieden aan problemen die hen zorgen, angst of stress bezorgen. Ik ben bijzonder trots op de progressie en het succes van mijn klanten en kijk ernaar uit om ook jou te kunnen helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Woman in the Nature

Mijn verhaal

Gepassioneerde Raadgever

Gepassioneerde Raadgever

Ik help mensen al sinds 2000 in het overwinnen van de obstakels die hen tegenhouden in het leven. Het leven is te kort om ongelukkig, onzeker of onvervuld te zijn. Sta me toe ook jou te helpen om een betere manier te ontwikkelen voor het omgaan met problemen die in de weg staan van je doelen. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen.Contact

Woman by the Water
Foggy Waters

“We weten wat we zijn, maar niet wat we kunnen zijn”

Citaat

William Shakespeare

Enjoying the View

“Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer je geest op het huidige moment”

Citaat

Boeddha

Boek een sessie

potterijstraat 151

herbafittheoherbots@gmail.com

2) Mijn Tweede intiatief

Belangrijke aankondiging, oprichting zelfhulpgroep

Behoort U tot één van deze Groepen? Sluit U dan aan

Ik ben van plan om er hier in Tienen een heus Forum rond te beginnen, aansluitend op mijn andere gezondheidsdiensten

Hetgeen U hier beneden gaat zien is een voorontwerp hoe het in zijn werk zal gaan

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Schouders om op te leunen

Of je nu op zoek bent naar relevante informatie, een plek nodig hebt om je persoonlijke ervaringen te delen, of gewoon je hart en geest wilt openen om mensen in nood te helpen, dan ben je bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk aan het juiste adres.

Schouders om op te leunen

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk heet je van harte welkom

Een ondersteunende gemeenschap

Aanmoediging, comfort, advies. Welke hulp onze individuele leden ook nodig hebben, ons Zelfmoordgedachten steunnetwerk staat altijd voor je klaar. We zijn een diverse groep mensen die gemeenschappelijke ervaringen en zorgen met elkaar delen.

Alles over Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Jouw hulp

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk is een Zelfmoordgedachten steunnetwerk dat iedereen accepteert. Alles wat we doen is gebaseerd op onze kernopvatting dat niemand ooit het gevoel mag hebben dat hij of zij alleen is.

We hebben allemaal onze eigen levensreis, maar het pad dat je bewandeld mag niet eenzaam zijn. We doen er alles aan om een veilige ruimte te bieden waarin je kunt delen, luisteren, leren en elkaar kunt ondersteunen

Jouw hulp

Over ons

Elke connectie telt.

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk zal worden opgericht , om talloze individuen te helpen bij het navigeren door moeilijke tijden. We creëren communities waar mensen de ondersteuning kunnen vinden die ze nodig hebben, door de kracht van verbinding.

Wanneer mensen voor uitdagingen staan, is het handig voor ze om ondersteuning te krijgen van anderen die precies begrijpen wat ze doormaken, en dat is wat ze zullen vinden in ons/onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk.

We verwelkomen je in een veilige ruimte waar je je verhaal kunt delen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben gehad.

Wie wij zijn

Het complete verhaal

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk biedt een ondersteunende omgeving en informatie aan iedereen die dat nodig heeft. In 2021 bestaat onze one-of-a-kind Zelfmoordgedachten steunnetwerk uit een gastvrije en ervaren community met individuen die klaar staan om te luisteren, advies te geven en alles te bieden wat ze maar kunnen, om jou te helpen.

We zijn er trots op een betrouwbare bron van comfort, mededogen en begrip te zijn. Ons doel is om elkaar te helpen door te helpen bij het oplossen van problemen, het aanleren van belangrijke praktijken en het aanbieden van extra middelen.

Ondersteunende diensten

Verbind. Deel. Leer. Groei.

Holding Hands

Begeleidingssessies

Begeleidingssessies

Kies wat het beste bij je past

Als je niet zeker weet welk programma het beste bij je past, is lid worden van een van onze Begeleidingssessies een geweldige manier om te beginnen. Wat je ook beslist, houd er rekening mee dat je altijd andere opties kunt proberen totdat je jouw ideale manier hebt gevonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mijn belangrijkste doel daar is om uit te vissen welke instantie of dienst Jou het best kan helpen bij Jouw probleem indien het een onderwerp betreft waar anderen U beter kunnen helpen dan ik.

Peer-to-peer groepen

De juiste keuze

Ons/Onze Peer-to-peer groepen biedt het soort uitgebreide ondersteuning dat je zoekt terwijl je door je uitdagingen navigeert. Onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk wil dat je je comfortabel en op je gemak voelt, dus laat ons gerust weten wat je denkt door contact met ons op te nemen.

Group Therapy

Informatiebronnen

Je ziet hier een verzameling zorgvuldig samengestelde artikelen en bronnen die je mogelijk handig vindt tijdens het navigeren door een moeilijke situatie. We hopen dat je troost zult vinden in wat we je kunnen bieden. Neem contact met ons op als je opmerkingen of vragen hebt.

Rouwgroepen

Er bestaan heel wat organisaties die nabestaanden steun geven bij het rouwen.

Veel van deze zijn gespecialiseerd in één groep, bijvoorbeeld ouders die hun kind verloren, of nabestaanden na een zelfdoding.

Er zijn praatgroepen, therapeuten, werksessies en hulporganisaties die nabestaanden bijstaan in het rouwproces, bezig zijn met de omkadering van palliatieve of gewoon naar je verhaal luisteren.

Een greep uit de online (zelf)hulpgroepen:

www.missingyou.be
verlies voor jongerenwww.achterderegenboog.nl
werken met en voor kinderenwww.verder.be
nabestaanden na zelfdodingwww.ovok.be
ouders van een overleden kindwww.wiegedood.org
nabestaanden van wiegedood kinderenwww.broederzielalleen.nl
verlies van een broer of zuswww.vzwcontempo.be
werking voor partnerverlieswww.ovk.be
ouders van verongelukte kinderenwww.zelfhulp.be
zelfhulpgroepen en hulporganisaties voor vrijwilligerswww.palliatieve.org
netwerk van palliatieve zorg van Oost-Vlaanderenwww.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
federatie die kinderen en jongeren wil betrekken bij palliatieve zorg.www.rondpunt.be
vzw die wil bijdragen tot een goede opvang van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een verkeersongeval. Met contactadressen van hulpverleners.www.metlegehanden.be
werkgroep voor ouders die een baby verloren vóór, tijdens of kort na de geboortewww.houvast.be
informatie, dienstverlening en communicatie over scheiding en verlies van de partner www.ingedachten.be
praat over verlies en verdriet op het rouwforumwww.rouwzorgvlaanderen.be
vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw (ontmoetingsgroepen, rouwbegeleiding, vorming, voordrachten, …)
www.cawdeterp.be
onafhankelijke hulporganisatie in de regio Antwerpen. In de gespreksgroep ‘Rouwen na zelfdoding’ kunnen nabestaanden met lotgenoten praten over hun verlies.www.huisvantroost.be
rustpunt en ontmoetingsplaats voor mensen met verdriet in Gent. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die kunnen luisteren en meeleven.www.ikrouwomjou.com
website die gericht is op rouw en rouwverwerkingwww.werkgroeproer.be
werkgroep gespecialiseerd in rouw, rouwverwerking en rouwtherapie. Vooral gericht naar hulpverleners.www.devuurtoren.be
praktijk voor rouwtherapie, begeleiding en vorming, vooral gericht naar hulpverleners.www.werkgroepverder.be
Vlaams aanspreekpunt waar je terecht kunt na een zelfdoding van iemand uit je omgeving.www.gavoorgeluk.be
vereniging die wenst bij te dragen tot preventie van depressie en zelfdoding. Op hun website vind je een online forum voor nabestaanden, studies over rouw bij nabestaanden en cijfermateriaal.www.vonkeleenluisterendhuis.be
ontmoetingsplaats in Gent voor omgaan met sterven, dood en rouwwww.in-de-wolken.be
boeken en hulpmateriaal bij verlieswww.troostvoortranen.nl
links naar websites en achtergrondinformatiewww.ijd.be/antwerpen/rouwen
info over praatgroepen voor jongeren, regio Antwerpen, uitlenen van rouwkofferswww.lutcelie.be/vzw-de-bleekweide
info praatgroepen voor kinderen en jongeren, regio Gentwww.herinneringskoffer.be
een koffer huren met kostbare herinneringen om de tongen lo

Kent U nog een andere zelfhulpgroep die ik hier nog niet heb vermeld?, aarzel niet het weer te geven via het reactie-Formulier hier beneden

Wat ik zeker niet mag vergeten is dat velen tegenwoordig lachen als U Gelovig bent.

Maar ik durf er toch voor uit te komen, dat ik gelovig ben en dat ik in het verleden enorm veel steun heb gevonden in mijn geloof en in Het Gebed.

Daarom mag deze groep zeker niet ontbreken.

Levensfontein, bekijk de video’s

KLIK==>>HIER

Mijn andere Gezondheidsdiensten

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

Doorbreek de Taboes, doorbreek de stilte

Geef onderaan dit bericht Uw reactie en deel via Sociale-Media met de Sociale-Media-Deelknoppen onder dit Bericht

Geef Uw steun

U kan dit initiatief steunen door het storten van een bijdrage

Om de aangekondigde zelfhulpgroep fatsoenlijk te kunnen opstarten zullen er investeringen nodig zijn.

Vergaderlokalen, documentatie en meer.

Uw vrijwillige bijdragen zullen dan ook van harte welkom zijn

Recente berichten

Hoe dodelijk gevaarlijk is eenzaamheid?


Ik breng dit artikel omdat ik uit onderzoeken weet dat eenzaamheid ook de drang naar zelfdoding kan verhogen Hoe dodelijk gevaarlijk is eenzaamheid? Alhoewel het hier niet gaat omtrent invloed op zelfdoding en ik hieromtrent nog geen officiële cijfers heb, omtrent corona-maatregelen en suicide-cijfers, Breng ik toch reeds dit artikel De Week tegen Eenzaamheid begon

Lees verder

vIDEO Leven na Zelfdoding


In deze nieuwe categorie ga ik regelmatig nieuwe video’s aanbrengen. Koppen XL brengt de reportage Leven na zelfmoord. Daarin geeft de Canadese Maryse Chartrand een eerlijk relaas van de zelfmoord van haar man Samuel. Samen met haar kinderen, vrienden en specialisten reconstrueert ze de laatste maanden van zijn leven en probeert ze zijn wanhoopsdaad te

Lees verder

Wie pleegt zelfmoord?


Wie pleegt zelfmoord? 03 februari 2016 – door HC Elke week proberen vijf studenten zichzelf om het leven te brengen, zo blijkt uit het jaarverslag van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent. Hoe komt dat en hoe herkennen we suïcidale gedachten? Elke week proberen vijf studenten zichzelf om het leven te brengen, zo blijkt uit het

Lees verder

Lees nu verder dit bericht en doorbreek Taboe rond zelfdoding

Doorbreek de stilte

Voorwoord

In juni 2015 verloor ik een dierbaar iemand door zelfdoding (Ik ga geen naam noemen uit respect voor haar en andere nabestaanden.)

Toen ik me in januari 2021 bij de toneelgroep Bontikasi liet inschrijven als speler, mocht ik net als de andere spelers een onderwerp aanbrengen dat me in mijn leven ernstig had beroerd en dat heb ik gedaan met dit thema

Alhoewel het me emotioneel heel zwaar viel, vond ik toch dat ik het moest brengen in de hoop om de wereld wakker te schudden door mijn getuigenis te brengen van wat het doet bij nabestaanden na een zelfdoding.

Het geluid van de video is misschien niet luid omdat het van grote afstand werd opgenomen, maar in dat geval zet gewoon het geluid van Uw PC, i-Phone of i-pathe wat luider.

Met dank aan de maker van de video Filip De Keersmaecker

Tranen in de ogen van het talrijke Publiek

Samen met de bemoedigende

schouderklopjes achteraf en de bemoedigende woorden dat er veel moed voor nodig is om zoiets te doen

hebben me ertoe aangezet om naar de toekomst twee initiatieven te nemen

 • Info’s in scholen, organisaties…
 • Oprichten van een zelfhulpgroep in Tienen

Verneem meer over die initiatieven door het bericht “HELEMAAL tot beneden te lezen en alle video’s te bekijken”

Vooraleer ik dit bericht verder uitwerk, deze afscheidsvideo aan mijn dierbare

LET WEL

Alle mensen die hebben meegedaan aan dit toneelstuk, hebben ergens een stuk uit hun Leven naar voren gebracht.

Het is dank zij hun dat ik ook De Kracht en De Moed heb gevonden om zo’n moeilijk verhaal naar voren t brengen.

Ik ben daarom “IEDEREEN” die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit toneelstuk dankbaar dat zij me die Kracht hebben gegeven, samen met alle andere mensen uit Het inloophuis in Tienen.

Maar aan allen die begrip hebben getoond en die me hebben gesteund

Ik zal me blijven inzetten voor Nabestaanden van zelfdoding

Verder als nabestaande

Iemand verliezen door zelfdoding is heel erg pijnlijk en moeilijk te plaatsen. Als nabestaande word je overspoeld door heftige emoties en blijf je achter met een hoop vragen

Als iemand uit het leven stapt, komt dat vaak als een grote schok voor nabestaanden . Het plotselinge verlies kan de omgeving overvallen en kan veel vragen oproepen. Soms zijn mensen getuige van een zelfdoding. Een ingrijpende gebeurtenis, die moeilijk te verwerken kan zijn.

En wat na de zelfdoding?

Een zeer groot leed

Een zeer groot leed

Wanneer iemand van wie je houdt overlijdt, zorgt dit altijd voor verwarring en ontreddering. Maar als die persoon zichzelf van het leven beroofd heeft, voel je de pijn van je onmacht en tekortkoming, je hebt geen afscheid kunnen nemen.

Een stervende heeft behoefte aan een lichamelijke nabijheid en warmte. Als je dit niet kunt geven, blijf je achter met een leeg gevoel. Bij een zelfdoding wordt deze tekortkoming gevoeld als een lichamelijke pijn.

Taboe

Taboe

Als je dan zelf mensen nodig hebt die je kunnen troosten, blijken die onbereikbaar te zijn. Om het verlies te kunnen verwerken moet je in eerste instantie kunnen praten over de omstandigheden van de dood, later over de overledene zelf en de goede herinneringen die je aan hem/haar hebt.

Zo krijgt de overledene geleidelijk aan een nieuwe plaats in je leven. Maar over zelfdoding hangt nog altijd een taboe. De nabestaanden schamen zich over het gebeuren. Ze denken dat ze tegenover de overledene verkeerd handelen door te vertellen over de manier van overlijden, en ze vragen zich af wat hun eigen aandeel was in de zelfdoding.

Wanneer een persoon de dood verkiest boven een leven met jou, worden de schuldgevoelens over tekortkomingen verpletterend. Je hebt hem/haar niet kunnen tegenhouden, je liefde was niet groot genoeg. Dit wordt bewezen door de keuze om het leven te verlaten. Als je hier niet over kan praten, kan je niet beginnen met het verlies te verwerken. Het werkt bevrijdend als je weet dat je aanvaard wordt met je gevoelens van schaamte, woede, schuld,… Een eerste stap in de verwerking zou kunnen zijn dat op de aankondiging de zelfdoding niet meer verzwegen wordt.

Kansen bij de uitvaart

Kansen bij de uitvaart

Een begrafenis helpt bij het afscheid nemen van een geliefde. Vroeger mocht een persoon die zelfmoord had gepleegd, niet begraven worden op een kerkhof, dat is nu veranderd. Maar toch blijft het moeilijk om tijdens de uitvaart te praten over het feit dat de overledene zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het zou veel helpen als er bij de nabestaande werd gevraagd of ze dit willen. Zo zal de muur tussen hen en hun omgeving minder hoog zijn.

Waarom, in godsnaam waarom?

Waarom, in godsnaam waarom?

Voor de nabestaanden duikt er altijd de vraag op naar een verklaring. Mensen kunnen moeilijk onzekerheid over aangrijpende gebeurtenissen verdragen. Maar welke oorzaak de nabestaande aanvaardt als verklaring voor de zelfdoding, kan de verwerking van het verlies sterk beïnvloeden. Er bestaan drie types verklaringen:

– Een eerste type verklaring kan gezocht worden bij het slachtoffer zelf: psychologische moeilijkheden als weinig zelfvertrouwen, karakterproblemen,… of het feit dat de overledene zijn omgeving wilde sparen voor nog meer leed.

– De omstandigheden waarin de overledene moest leven waren te zwaar om dragen. Of de persoon kon na de diagnose van kanker niet verdragen verder af te takelen en afhankelijk te zijn van zijn omgeving.

– De oorzaak wordt door de nabestaande bij zichzelf gezocht. Het gevoel dat men op een of andere manier verantwoordelijk is voor de zelfdoding komt veel voor, maar heeft ook belangrijke gevolgen voor de verwerking van het verlies.

Ben ik er schuldig aan?

Ben ik er schuldig aan?

Sommigen verwijten zichzelf de overledene te weinig geholpen te hebben met zijn problemen. Het gaat meestal niet alleen om het gevoel dat men meer had kunnen doen of dat men zichzelf meer op de achtergrond had moeten plaatsen en meer liefde geven. Het zelfverwijt weegt hier zwaarder omdat het vertrekt van het gevoel dat men niet bekwaam is geweest om het leven van de overledene leefbaar te maken.

De nabestaande kan zichzelf ook zien als een deel van de oorzaken die tot zelfmoord hebben geleid. Vaak verwijten ze zich ook dat ze de signalen niet hebben herkend. Achteraf vinden ze dan situaties waarin ze het hadden moeten zien aankomen of ze vinden dan dat ze dingen gezegd hebben die de overledene tot die beslissing hebben gestuurd.

Wanneer men zich verantwoordelijk voelt voor de zelfdoding leidt dit tot schuldgevoelens, deze gevoelens bemoeilijken niet alleen de verwerking van het gebeuren, maar zullen het verdere leven van de nabestaande blijven overschaduwen. De echte oorzaken kunnen meestal niet meer achterhaald worden, maar toch willen de nabestaanden een verklaring. Daarom wordt het eerder aan zichzelf toegeschreven dan net onzekerheid te moeten leven.

De omgeving is geneigd de persoon tot rede te brengen en zijn interpretaties te veranderen. Maar zijn schuldgevoelens hebben een functie. Het helpt zeker niet dingen te zeggen als “Je mag zo niet denken”. Eerst zal er een andere verklaring voor de zelfdoding moeten gegeven worden.

Geen grond onder de voeten

Geen grond onder de voeten

Voor wie achterblijft stelt de dood van een geliefde de zin van zijn leven in vraag. Als die dood vrijwillig werd gekozen, is de aanvaarding nog veel zwaarder. De mensen met en voor wie je leeft, geven een betekenis aan je bestaan. Als dan juist zo iemand kiest voor de dood, zakt alle grond onder je voeten weg.

Voor de omgeving komt het erop aan hen toe te laten naar buiten te komen met hun bitter verdriet en hen de warmte van een troostende nabijheid te laten voelen. Verstandelijk beredeneren helpt niet, maar wel het echte meeleven van mensen. Iemand die helemaal kapot is van het verlies, en voor wie alles zinloos lijkt na zo’n schok, moet met hulp van de omgeving leren ervaren dat er toch nog hoop en toekomst is.

Er zijn

Er zijn

Na een zelfdoding lijkt er alleen maar onvolledigheid en verdriet te zijn. Maar de mensen rondom hen kunnen proberen hen er voorzichtig toe aan te zetten het gevecht met zichzelf aan te gaan. Ze hebben anderen nodig die er voor hen willen zijn.

Deze persoon moet vooral helpen om weer het dagelijkse leven te leiden. In het begin is er alleen maar chaos, je voelt je futloos. Je hebt de hele dag geen moed om iets te doen. Door dingen samen met andere mensen te doen, krijg je het gevoel dat je voor hen de moeite waard blijft. Het gaat niet om de uitstap of de afleiding zelf, maar om ervaringen die je laten zien dat het leven meer is dan bitterheid alleen.

En dat je ondanks die vreselijke gebeurtenis weer vreugde in het leven zal kunnen vinden.

Hulpgroepen

Hulpgroepen

Contact met mensen die een gelijkaardig verdriet meemaakten, betekent in veel situaties een reële hulp. Voor degene die wat verder staat in de verwerking, doet het goed anderen te kunnen helpen en daarin een nieuwe zin voor het eigen leven te ontdekken.

Voor de persoon die er pas mee geconfronteerd wordt, is de herkenning van gelijke gevoelens heel belangrijk. Aansluiten bij een groep mensen die iemand hebben verloren, maar niet door zelfdoding, is moeilijker. Slechts sommigen durven in zo’n groep te spreken over de manier van overlijden.

Maar de mensen die dat aandurven maken het de groep moeilijk omdat ze denken dat hun verdriet veel erger is. Wanneer de diepste wonde, die het basisvertrouwen aantastte, begint te helen, kan zo’n groep wel waardevol zijn. Het kan een eerste stap betekenen in het leggen van nieuwe contacten.

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Documentaire

Misschien

Dat volgende video een paar vragen voor achterblijvers na een zelfdoding kunnen oplossen.

Of misschien dat er wat meer begrip is.

Wat voor mij belangrijk is in deze video, is dat Vrouwen meer over hun problemen praten dan mannen en dat het aantal zelfdodingen daar duidelijk minder is dan bij mannen die er niet over praten.

Moraal van het verhaal: “krop uw pijnen angsten en verdrieten niet op, breng ze naar buiten, praat er over en zoek hulp“, HET HELPT

De video hier beneden heb ik bijgevoegd om aan te tonen hoe zwaar het aankomt als men U de boodschap brengt omtrent het overlijden van een dierbaar iemand door zelfdoding en hoe dit zelfs jaren erna nog blijft

2017

Suïcide komt zowel bij vrouwen als bij mannen op relatief jonge leeftijd voor. De helft van de zelfdodingen gebeurt bij mannen jonger dan 51 en vrouwen jonger dan 54 jaar (mediaan), terwijl slechts 5% van alle sterfgevallen in Vlaanderen voorkomen bij personen jonger dan 54 (P5).

Het aantal verloren levensjaren door suïcide is daarom hoog. Het grote aantal sterfgevallen op relatief jonge leeftijd zorgt ervoor dat suïcide bij mannen de 2e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren is na longkanker. Bij vrouwen is suïcide de 3e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren na borst- en longkanker. We berekenden hier “standard expected” verloren levensjaren (SEYLL) tot 74 jaar.

Meer dan 1 op 5.000 mannen boven de 20 jaar pleegde suïcide in 2017.

 • Bij ‘actieve’ mannen (20-59 jaar) was de suïcide-incidentie het hoogst bij de 40-tot 44-jarigen en 55-tot 59-jarigen.
 • Zoals in vorige jaren, doodden bejaarde mannen (80 jaar of ouder) zichzelf nog vaker dan ‘actieve’ mannen.
  De cijfers bij mannen van 80 jaar of meer liggen wel veel lager dan in 2000.

Voor alle leeftijden zijn de suïcidecijfers voor vrouwen lager dan die voor de mannen van dezelfde leeftijd. Bij vrouwen van 15 jaar of ouder varieert het suïcidecijfer tussen 5 en 19 op 100.000 vrouwen.

Leeftijdsspecifieke suïciderisico en sterfterisico ‘onbepaalde intentie’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2017
Download: xlsx bestandcijfers suicide per leeftijd (…-2017) (150 kB)

Evolutie

Mannen

Het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners was bij mannen in vele leeftijdsgroepen lager in 2017 dan in 2000. De daling was het sterkst bij 80+’ers.

 • Bij jongeren en jongvolwassenen (15-49 jaar) was het suïciderisico in 2017 rond 1 per 10.000 lager dan in 2000. Dit is een daling met 29%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we in deze leeftijdsgroepen een minder uitgesproken daling (-9%).
 • Voor de mannen tussen 50 en 59 jaar waren de cijfers minder gunstig: bij deze leeftijdsgroepen lagen de suïcidecijfers in 2017 gemiddeld iets lager dan in 2000 (-4%). Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we een sterke stijging (20%).
 • Het aantal suïcides bij mannen tussen 60 en 79 jaar was in 2017 wel beduidend lager dan in 2000. We stellen dalingen vast van 34%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we dezelfde, maar sterk getemperde trends (-5%).
 • Het suïcidecijfer bij mannen van 80 jaar of ouder daalde sterk: in 2017 pleegden 3 mannen minder op 10.000 suïcide dan in 2000. Hun suïciderisico was zo 42% kleiner dan in 2000. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we nog steeds een forse daling van -34%.

Vrouwen

De suïcidecijfers bij vrouwen daalden in sommige leeftijdsgroepen, en stegen in andere.

 • Bij vrouwen was de daling van de zelfdodingscijfers het sterkst bij 35-44-jarigen (-59%).
 • Bij 50-54-jarigen zien we een stijging (+16%), die versterkt wordt als we ook rekening houden met de sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden (+35%).
 • Ook bij vrouwen is het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden gestegen, en dit in alle 15 leeftijdsgroepen.

Evolutie leeftijdsspecifieke sterftecijfers door suïcide en ‘onbepaalde intenties’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2000 versus 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2000 en 2017

1) Mijn eerste initiatief: info in Scholen, Organisaties….

Net zoals ik in het verleden in heel veel scholen en organisaties mijn getuigenis heb gebracht over mijn alcoholisme, ben ik van plan om nu hetzelfde te doen rond dit onderwerp, om alzo taboes te doorbreken.

Mijn verhaal als coach (voordracht-gever)

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Ik ben een gecertificeerde Raadgever sinds 2000 en help mensen in de regio van Tienen in het bereiken van zowel hun professionele als persoonlijke doelen. De essentie van mijn werk bestaat uit het faciliteren van zelfgroei door middel van het helpen identificeren van de belangrijkste uitdagingen en tegenslagen in je leven zodat je deze met vertrouwen kunt overwinnen.

Ik ben gespecialiseerd in het samenstellen van gepersonaliseerde plannen en voorzie daarbij hulpmiddelen die je verder helpen en je begeleiden in het bereiken van je gewenste doelen.

Om dit te bereiken heb ik in het verleden als ervaringsdeskundig vooral info’s gegeven rond alcoholisme.

Maar ik ga dit nu ook terug opstarten rond zelfdoding en vooral wat de gevolgen zijn voor de nabestaanden

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋 heet je van harte welkom

Helpt je vooruit

Voel je je geblokkeerd? Verloren? Depressief? Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode, maar slechts enkelen weten dit om te vormen tot een nieuw begin, een begin van een leven vol geluk. Ik ben een gecertificeerde Raadgever met een jarenlange ervaring en mijn missie is om jouw verborgen potentieel te ontdekken en jou van de nodige hulpmiddelen te voorzien om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

En om zo verslavingen en ook zelfdodingen te voorkomen.

Maar ook om nabestaanden uit te leggen hoe ik ermee omgegaan ben

Helpt je vooruit

Een duwtje in de rug met Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋

Beleef de beste versie van je leven

Welkom bij Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋. Ik begrijp dat de uitdagingen die het leven voorziet uniek en complex zijn voor elk individu. Als een gecertificeerde Raadgever in de regio van Tienen sta ik tot je dienst om je te helpen jezelf terug te vinden en je volledige potentieel te ontplooien. Voel je je verloren of gestrest? Ik laat je zien hoe je op een bewuste manier verder kunt gaan. Versterk jezelf

Voorkom verslaving en vooral voorkom zelfdoding

Beleef de beste versie van je leven

Foggy Waters

Over mij

Jouw erkende Raadgever en voordrachtgever

Jouw erkende Raadgever

Sinds ik in 2000 mijn certificaat behaalde, coach ik mensen uit de regio Tienen op een succesvolle manier en faciliteer ik op die wijze hun zelfgroei. Wanneer je je overweldigd voelt door de hoge eisen van de hedendaagse levenswijze, zal ik je helpen met zelfmotivatie en het creëren van orde en rust in je leven. Ik leer je eveneens technieken aan om de emotionele stress onder controle te houden.

Meer over mezelf

Ervaren Raadgever

Ervaren Raadgever

Ik ben al sinds 2000 aan de slag als gecertificeerde Raadgever. Ik ben gespecialiseerd in het helpen van mensen met het identificeren en bereiken van hun persoonlijke doelen door het hoofd te bieden aan problemen die hen zorgen, angst of stress bezorgen. Ik ben bijzonder trots op de progressie en het succes van mijn klanten en kijk ernaar uit om ook jou te kunnen helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Woman in the Nature

Mijn verhaal

Gepassioneerde Raadgever

Gepassioneerde Raadgever

Ik help mensen al sinds 2000 in het overwinnen van de obstakels die hen tegenhouden in het leven. Het leven is te kort om ongelukkig, onzeker of onvervuld te zijn. Sta me toe ook jou te helpen om een betere manier te ontwikkelen voor het omgaan met problemen die in de weg staan van je doelen. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen.Contact

Woman by the Water
Foggy Waters

“We weten wat we zijn, maar niet wat we kunnen zijn”

Citaat

William Shakespeare

Enjoying the View

“Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer je geest op het huidige moment”

Citaat

Boeddha

Boek een sessie

potterijstraat 151

herbafittheoherbots@gmail.com

2) Mijn Tweede intiatief

Belangrijke aankondiging, oprichting zelfhulpgroep

Behoort U tot één van deze Groepen? Sluit U dan aan

Ik ben van plan om er hier in Tienen een heus Forum rond te beginnen, aansluitend op mijn andere gezondheidsdiensten

Hetgeen U hier beneden gaat zien is een voorontwerp hoe het in zijn werk zal gaan

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Schouders om op te leunen

Of je nu op zoek bent naar relevante informatie, een plek nodig hebt om je persoonlijke ervaringen te delen, of gewoon je hart en geest wilt openen om mensen in nood te helpen, dan ben je bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk aan het juiste adres.

Schouders om op te leunen

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk heet je van harte welkom

Een ondersteunende gemeenschap

Aanmoediging, comfort, advies. Welke hulp onze individuele leden ook nodig hebben, ons Zelfmoordgedachten steunnetwerk staat altijd voor je klaar. We zijn een diverse groep mensen die gemeenschappelijke ervaringen en zorgen met elkaar delen.

Alles over Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Jouw hulp

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk is een Zelfmoordgedachten steunnetwerk dat iedereen accepteert. Alles wat we doen is gebaseerd op onze kernopvatting dat niemand ooit het gevoel mag hebben dat hij of zij alleen is.

We hebben allemaal onze eigen levensreis, maar het pad dat je bewandeld mag niet eenzaam zijn. We doen er alles aan om een veilige ruimte te bieden waarin je kunt delen, luisteren, leren en elkaar kunt ondersteunen

Jouw hulp

Over ons

Elke connectie telt.

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk zal worden opgericht , om talloze individuen te helpen bij het navigeren door moeilijke tijden. We creëren communities waar mensen de ondersteuning kunnen vinden die ze nodig hebben, door de kracht van verbinding.

Wanneer mensen voor uitdagingen staan, is het handig voor ze om ondersteuning te krijgen van anderen die precies begrijpen wat ze doormaken, en dat is wat ze zullen vinden in ons/onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk.

We verwelkomen je in een veilige ruimte waar je je verhaal kunt delen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben gehad.

Wie wij zijn

Het complete verhaal

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk biedt een ondersteunende omgeving en informatie aan iedereen die dat nodig heeft. In 2021 bestaat onze one-of-a-kind Zelfmoordgedachten steunnetwerk uit een gastvrije en ervaren community met individuen die klaar staan om te luisteren, advies te geven en alles te bieden wat ze maar kunnen, om jou te helpen.

We zijn er trots op een betrouwbare bron van comfort, mededogen en begrip te zijn. Ons doel is om elkaar te helpen door te helpen bij het oplossen van problemen, het aanleren van belangrijke praktijken en het aanbieden van extra middelen.

Ondersteunende diensten

Verbind. Deel. Leer. Groei.

Holding Hands

Begeleidingssessies

Begeleidingssessies

Kies wat het beste bij je past

Als je niet zeker weet welk programma het beste bij je past, is lid worden van een van onze Begeleidingssessies een geweldige manier om te beginnen. Wat je ook beslist, houd er rekening mee dat je altijd andere opties kunt proberen totdat je jouw ideale manier hebt gevonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mijn belangrijkste doel daar is om uit te vissen welke instantie of dienst Jou het best kan helpen bij Jouw probleem indien het een onderwerp betreft waar anderen U beter kunnen helpen dan ik.

Peer-to-peer groepen

De juiste keuze

Ons/Onze Peer-to-peer groepen biedt het soort uitgebreide ondersteuning dat je zoekt terwijl je door je uitdagingen navigeert. Onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk wil dat je je comfortabel en op je gemak voelt, dus laat ons gerust weten wat je denkt door contact met ons op te nemen.

Group Therapy

Informatiebronnen

Je ziet hier een verzameling zorgvuldig samengestelde artikelen en bronnen die je mogelijk handig vindt tijdens het navigeren door een moeilijke situatie. We hopen dat je troost zult vinden in wat we je kunnen bieden. Neem contact met ons op als je opmerkingen of vragen hebt.

Rouwgroepen

Er bestaan heel wat organisaties die nabestaanden steun geven bij het rouwen.

Veel van deze zijn gespecialiseerd in één groep, bijvoorbeeld ouders die hun kind verloren, of nabestaanden na een zelfdoding.

Er zijn praatgroepen, therapeuten, werksessies en hulporganisaties die nabestaanden bijstaan in het rouwproces, bezig zijn met de omkadering van palliatieve of gewoon naar je verhaal luisteren.

Een greep uit de online (zelf)hulpgroepen:

www.missingyou.be
verlies voor jongerenwww.achterderegenboog.nl
werken met en voor kinderenwww.verder.be
nabestaanden na zelfdodingwww.ovok.be
ouders van een overleden kindwww.wiegedood.org
nabestaanden van wiegedood kinderenwww.broederzielalleen.nl
verlies van een broer of zuswww.vzwcontempo.be
werking voor partnerverlieswww.ovk.be
ouders van verongelukte kinderenwww.zelfhulp.be
zelfhulpgroepen en hulporganisaties voor vrijwilligerswww.palliatieve.org
netwerk van palliatieve zorg van Oost-Vlaanderenwww.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
federatie die kinderen en jongeren wil betrekken bij palliatieve zorg.www.rondpunt.be
vzw die wil bijdragen tot een goede opvang van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een verkeersongeval. Met contactadressen van hulpverleners.www.metlegehanden.be
werkgroep voor ouders die een baby verloren vóór, tijdens of kort na de geboortewww.houvast.be
informatie, dienstverlening en communicatie over scheiding en verlies van de partner www.ingedachten.be
praat over verlies en verdriet op het rouwforumwww.rouwzorgvlaanderen.be
vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw (ontmoetingsgroepen, rouwbegeleiding, vorming, voordrachten, …)
www.cawdeterp.be
onafhankelijke hulporganisatie in de regio Antwerpen. In de gespreksgroep ‘Rouwen na zelfdoding’ kunnen nabestaanden met lotgenoten praten over hun verlies.www.huisvantroost.be
rustpunt en ontmoetingsplaats voor mensen met verdriet in Gent. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die kunnen luisteren en meeleven.www.ikrouwomjou.com
website die gericht is op rouw en rouwverwerkingwww.werkgroeproer.be
werkgroep gespecialiseerd in rouw, rouwverwerking en rouwtherapie. Vooral gericht naar hulpverleners.www.devuurtoren.be
praktijk voor rouwtherapie, begeleiding en vorming, vooral gericht naar hulpverleners.www.werkgroepverder.be
Vlaams aanspreekpunt waar je terecht kunt na een zelfdoding van iemand uit je omgeving.www.gavoorgeluk.be
vereniging die wenst bij te dragen tot preventie van depressie en zelfdoding. Op hun website vind je een online forum voor nabestaanden, studies over rouw bij nabestaanden en cijfermateriaal.www.vonkeleenluisterendhuis.be
ontmoetingsplaats in Gent voor omgaan met sterven, dood en rouwwww.in-de-wolken.be
boeken en hulpmateriaal bij verlieswww.troostvoortranen.nl
links naar websites en achtergrondinformatiewww.ijd.be/antwerpen/rouwen
info over praatgroepen voor jongeren, regio Antwerpen, uitlenen van rouwkofferswww.lutcelie.be/vzw-de-bleekweide
info praatgroepen voor kinderen en jongeren, regio Gentwww.herinneringskoffer.be
een koffer huren met kostbare herinneringen om de tongen lo

Kent U nog een andere zelfhulpgroep die ik hier nog niet heb vermeld?, aarzel niet het weer te geven via het reactie-Formulier hier beneden

Wat ik zeker niet mag vergeten is dat velen tegenwoordig lachen als U Gelovig bent.

Maar ik durf er toch voor uit te komen, dat ik gelovig ben en dat ik in het verleden enorm veel steun heb gevonden in mijn geloof en in Het Gebed.

Daarom mag deze groep zeker niet ontbreken.

Levensfontein, bekijk de video’s

KLIK==>>HIER

Mijn andere Gezondheidsdiensten

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

Doorbreek de Taboes, doorbreek de stilte

Geef onderaan dit bericht Uw reactie en deel via Sociale-Media met de Sociale-Media-Deelknoppen onder dit Bericht

Geef Uw steun

U kan dit initiatief steunen door het storten van een bijdrage

Om de aangekondigde zelfhulpgroep fatsoenlijk te kunnen opstarten zullen er investeringen nodig zijn.

Vergaderlokalen, documentatie en meer.

Uw vrijwillige bijdragen zullen dan ook van harte welkom zijn

Lees nu verder dit bericht en doorbreek Taboe rond zelfdoding

Doorbreek de stilte

Voorwoord

In juni 2015 verloor ik een dierbaar iemand door zelfdoding (Ik ga geen naam noemen uit respect voor haar en andere nabestaanden.)

Toen ik me in januari 2021 bij de toneelgroep Bontikasi liet inschrijven als speler, mocht ik net als de andere spelers een onderwerp aanbrengen dat me in mijn leven ernstig had beroerd en dat heb ik gedaan met dit thema

Alhoewel het me emotioneel heel zwaar viel, vond ik toch dat ik het moest brengen in de hoop om de wereld wakker te schudden door mijn getuigenis te brengen van wat het doet bij nabestaanden na een zelfdoding.

Het geluid van de video is misschien niet luid omdat het van grote afstand werd opgenomen, maar in dat geval zet gewoon het geluid van Uw PC, i-Phone of i-pathe wat luider.

Met dank aan de maker van de video Filip De Keersmaecker

Tranen in de ogen van het talrijke Publiek

Samen met de bemoedigende

schouderklopjes achteraf en de bemoedigende woorden dat er veel moed voor nodig is om zoiets te doen

hebben me ertoe aangezet om naar de toekomst twee initiatieven te nemen

 • Info’s in scholen, organisaties…
 • Oprichten van een zelfhulpgroep in Tienen

Verneem meer over die initiatieven door het bericht “HELEMAAL tot beneden te lezen en alle video’s te bekijken”

Vooraleer ik dit bericht verder uitwerk, deze afscheidsvideo aan mijn dierbare

LET WEL

Alle mensen die hebben meegedaan aan dit toneelstuk, hebben ergens een stuk uit hun Leven naar voren gebracht.

Het is dank zij hun dat ik ook De Kracht en De Moed heb gevonden om zo’n moeilijk verhaal naar voren t brengen.

Ik ben daarom “IEDEREEN” die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit toneelstuk dankbaar dat zij me die Kracht hebben gegeven, samen met alle andere mensen uit Het inloophuis in Tienen.

Maar aan allen die begrip hebben getoond en die me hebben gesteund

Ik zal me blijven inzetten voor Nabestaanden van zelfdoding

Verder als nabestaande

Iemand verliezen door zelfdoding is heel erg pijnlijk en moeilijk te plaatsen. Als nabestaande word je overspoeld door heftige emoties en blijf je achter met een hoop vragen

Als iemand uit het leven stapt, komt dat vaak als een grote schok voor nabestaanden . Het plotselinge verlies kan de omgeving overvallen en kan veel vragen oproepen. Soms zijn mensen getuige van een zelfdoding. Een ingrijpende gebeurtenis, die moeilijk te verwerken kan zijn.

En wat na de zelfdoding?

Een zeer groot leed

Een zeer groot leed

Wanneer iemand van wie je houdt overlijdt, zorgt dit altijd voor verwarring en ontreddering. Maar als die persoon zichzelf van het leven beroofd heeft, voel je de pijn van je onmacht en tekortkoming, je hebt geen afscheid kunnen nemen.

Een stervende heeft behoefte aan een lichamelijke nabijheid en warmte. Als je dit niet kunt geven, blijf je achter met een leeg gevoel. Bij een zelfdoding wordt deze tekortkoming gevoeld als een lichamelijke pijn.

Taboe

Taboe

Als je dan zelf mensen nodig hebt die je kunnen troosten, blijken die onbereikbaar te zijn. Om het verlies te kunnen verwerken moet je in eerste instantie kunnen praten over de omstandigheden van de dood, later over de overledene zelf en de goede herinneringen die je aan hem/haar hebt.

Zo krijgt de overledene geleidelijk aan een nieuwe plaats in je leven. Maar over zelfdoding hangt nog altijd een taboe. De nabestaanden schamen zich over het gebeuren. Ze denken dat ze tegenover de overledene verkeerd handelen door te vertellen over de manier van overlijden, en ze vragen zich af wat hun eigen aandeel was in de zelfdoding.

Wanneer een persoon de dood verkiest boven een leven met jou, worden de schuldgevoelens over tekortkomingen verpletterend. Je hebt hem/haar niet kunnen tegenhouden, je liefde was niet groot genoeg. Dit wordt bewezen door de keuze om het leven te verlaten. Als je hier niet over kan praten, kan je niet beginnen met het verlies te verwerken. Het werkt bevrijdend als je weet dat je aanvaard wordt met je gevoelens van schaamte, woede, schuld,… Een eerste stap in de verwerking zou kunnen zijn dat op de aankondiging de zelfdoding niet meer verzwegen wordt.

Kansen bij de uitvaart

Kansen bij de uitvaart

Een begrafenis helpt bij het afscheid nemen van een geliefde. Vroeger mocht een persoon die zelfmoord had gepleegd, niet begraven worden op een kerkhof, dat is nu veranderd. Maar toch blijft het moeilijk om tijdens de uitvaart te praten over het feit dat de overledene zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het zou veel helpen als er bij de nabestaande werd gevraagd of ze dit willen. Zo zal de muur tussen hen en hun omgeving minder hoog zijn.

Waarom, in godsnaam waarom?

Waarom, in godsnaam waarom?

Voor de nabestaanden duikt er altijd de vraag op naar een verklaring. Mensen kunnen moeilijk onzekerheid over aangrijpende gebeurtenissen verdragen. Maar welke oorzaak de nabestaande aanvaardt als verklaring voor de zelfdoding, kan de verwerking van het verlies sterk beïnvloeden. Er bestaan drie types verklaringen:

– Een eerste type verklaring kan gezocht worden bij het slachtoffer zelf: psychologische moeilijkheden als weinig zelfvertrouwen, karakterproblemen,… of het feit dat de overledene zijn omgeving wilde sparen voor nog meer leed.

– De omstandigheden waarin de overledene moest leven waren te zwaar om dragen. Of de persoon kon na de diagnose van kanker niet verdragen verder af te takelen en afhankelijk te zijn van zijn omgeving.

– De oorzaak wordt door de nabestaande bij zichzelf gezocht. Het gevoel dat men op een of andere manier verantwoordelijk is voor de zelfdoding komt veel voor, maar heeft ook belangrijke gevolgen voor de verwerking van het verlies.

Ben ik er schuldig aan?

Ben ik er schuldig aan?

Sommigen verwijten zichzelf de overledene te weinig geholpen te hebben met zijn problemen. Het gaat meestal niet alleen om het gevoel dat men meer had kunnen doen of dat men zichzelf meer op de achtergrond had moeten plaatsen en meer liefde geven. Het zelfverwijt weegt hier zwaarder omdat het vertrekt van het gevoel dat men niet bekwaam is geweest om het leven van de overledene leefbaar te maken.

De nabestaande kan zichzelf ook zien als een deel van de oorzaken die tot zelfmoord hebben geleid. Vaak verwijten ze zich ook dat ze de signalen niet hebben herkend. Achteraf vinden ze dan situaties waarin ze het hadden moeten zien aankomen of ze vinden dan dat ze dingen gezegd hebben die de overledene tot die beslissing hebben gestuurd.

Wanneer men zich verantwoordelijk voelt voor de zelfdoding leidt dit tot schuldgevoelens, deze gevoelens bemoeilijken niet alleen de verwerking van het gebeuren, maar zullen het verdere leven van de nabestaande blijven overschaduwen. De echte oorzaken kunnen meestal niet meer achterhaald worden, maar toch willen de nabestaanden een verklaring. Daarom wordt het eerder aan zichzelf toegeschreven dan net onzekerheid te moeten leven.

De omgeving is geneigd de persoon tot rede te brengen en zijn interpretaties te veranderen. Maar zijn schuldgevoelens hebben een functie. Het helpt zeker niet dingen te zeggen als “Je mag zo niet denken”. Eerst zal er een andere verklaring voor de zelfdoding moeten gegeven worden.

Geen grond onder de voeten

Geen grond onder de voeten

Voor wie achterblijft stelt de dood van een geliefde de zin van zijn leven in vraag. Als die dood vrijwillig werd gekozen, is de aanvaarding nog veel zwaarder. De mensen met en voor wie je leeft, geven een betekenis aan je bestaan. Als dan juist zo iemand kiest voor de dood, zakt alle grond onder je voeten weg.

Voor de omgeving komt het erop aan hen toe te laten naar buiten te komen met hun bitter verdriet en hen de warmte van een troostende nabijheid te laten voelen. Verstandelijk beredeneren helpt niet, maar wel het echte meeleven van mensen. Iemand die helemaal kapot is van het verlies, en voor wie alles zinloos lijkt na zo’n schok, moet met hulp van de omgeving leren ervaren dat er toch nog hoop en toekomst is.

Er zijn

Er zijn

Na een zelfdoding lijkt er alleen maar onvolledigheid en verdriet te zijn. Maar de mensen rondom hen kunnen proberen hen er voorzichtig toe aan te zetten het gevecht met zichzelf aan te gaan. Ze hebben anderen nodig die er voor hen willen zijn.

Deze persoon moet vooral helpen om weer het dagelijkse leven te leiden. In het begin is er alleen maar chaos, je voelt je futloos. Je hebt de hele dag geen moed om iets te doen. Door dingen samen met andere mensen te doen, krijg je het gevoel dat je voor hen de moeite waard blijft. Het gaat niet om de uitstap of de afleiding zelf, maar om ervaringen die je laten zien dat het leven meer is dan bitterheid alleen.

En dat je ondanks die vreselijke gebeurtenis weer vreugde in het leven zal kunnen vinden.

Hulpgroepen

Hulpgroepen

Contact met mensen die een gelijkaardig verdriet meemaakten, betekent in veel situaties een reële hulp. Voor degene die wat verder staat in de verwerking, doet het goed anderen te kunnen helpen en daarin een nieuwe zin voor het eigen leven te ontdekken.

Voor de persoon die er pas mee geconfronteerd wordt, is de herkenning van gelijke gevoelens heel belangrijk. Aansluiten bij een groep mensen die iemand hebben verloren, maar niet door zelfdoding, is moeilijker. Slechts sommigen durven in zo’n groep te spreken over de manier van overlijden.

Maar de mensen die dat aandurven maken het de groep moeilijk omdat ze denken dat hun verdriet veel erger is. Wanneer de diepste wonde, die het basisvertrouwen aantastte, begint te helen, kan zo’n groep wel waardevol zijn. Het kan een eerste stap betekenen in het leggen van nieuwe contacten.

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Zelfdoding per leeftijdsgroep (2017)

Documentaire

Misschien

Dat volgende video een paar vragen voor achterblijvers na een zelfdoding kunnen oplossen.

Of misschien dat er wat meer begrip is.

Wat voor mij belangrijk is in deze video, is dat Vrouwen meer over hun problemen praten dan mannen en dat het aantal zelfdodingen daar duidelijk minder is dan bij mannen die er niet over praten.

Moraal van het verhaal: “krop uw pijnen angsten en verdrieten niet op, breng ze naar buiten, praat er over en zoek hulp“, HET HELPT

De video hier beneden heb ik bijgevoegd om aan te tonen hoe zwaar het aankomt als men U de boodschap brengt omtrent het overlijden van een dierbaar iemand door zelfdoding en hoe dit zelfs jaren erna nog blijft

2017

Suïcide komt zowel bij vrouwen als bij mannen op relatief jonge leeftijd voor. De helft van de zelfdodingen gebeurt bij mannen jonger dan 51 en vrouwen jonger dan 54 jaar (mediaan), terwijl slechts 5% van alle sterfgevallen in Vlaanderen voorkomen bij personen jonger dan 54 (P5).

Het aantal verloren levensjaren door suïcide is daarom hoog. Het grote aantal sterfgevallen op relatief jonge leeftijd zorgt ervoor dat suïcide bij mannen de 2e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren is na longkanker. Bij vrouwen is suïcide de 3e belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren na borst- en longkanker. We berekenden hier “standard expected” verloren levensjaren (SEYLL) tot 74 jaar.

Meer dan 1 op 5.000 mannen boven de 20 jaar pleegde suïcide in 2017.

 • Bij ‘actieve’ mannen (20-59 jaar) was de suïcide-incidentie het hoogst bij de 40-tot 44-jarigen en 55-tot 59-jarigen.
 • Zoals in vorige jaren, doodden bejaarde mannen (80 jaar of ouder) zichzelf nog vaker dan ‘actieve’ mannen.
  De cijfers bij mannen van 80 jaar of meer liggen wel veel lager dan in 2000.

Voor alle leeftijden zijn de suïcidecijfers voor vrouwen lager dan die voor de mannen van dezelfde leeftijd. Bij vrouwen van 15 jaar of ouder varieert het suïcidecijfer tussen 5 en 19 op 100.000 vrouwen.

Leeftijdsspecifieke suïciderisico en sterfterisico ‘onbepaalde intentie’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2017
Download: xlsx bestandcijfers suicide per leeftijd (…-2017) (150 kB)

Evolutie

Mannen

Het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners was bij mannen in vele leeftijdsgroepen lager in 2017 dan in 2000. De daling was het sterkst bij 80+’ers.

 • Bij jongeren en jongvolwassenen (15-49 jaar) was het suïciderisico in 2017 rond 1 per 10.000 lager dan in 2000. Dit is een daling met 29%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we in deze leeftijdsgroepen een minder uitgesproken daling (-9%).
 • Voor de mannen tussen 50 en 59 jaar waren de cijfers minder gunstig: bij deze leeftijdsgroepen lagen de suïcidecijfers in 2017 gemiddeld iets lager dan in 2000 (-4%). Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we een sterke stijging (20%).
 • Het aantal suïcides bij mannen tussen 60 en 79 jaar was in 2017 wel beduidend lager dan in 2000. We stellen dalingen vast van 34%. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we dezelfde, maar sterk getemperde trends (-5%).
 • Het suïcidecijfer bij mannen van 80 jaar of ouder daalde sterk: in 2017 pleegden 3 mannen minder op 10.000 suïcide dan in 2000. Hun suïciderisico was zo 42% kleiner dan in 2000. Als we ook rekening houden met het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden, zien we nog steeds een forse daling van -34%.

Vrouwen

De suïcidecijfers bij vrouwen daalden in sommige leeftijdsgroepen, en stegen in andere.

 • Bij vrouwen was de daling van de zelfdodingscijfers het sterkst bij 35-44-jarigen (-59%).
 • Bij 50-54-jarigen zien we een stijging (+16%), die versterkt wordt als we ook rekening houden met de sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden (+35%).
 • Ook bij vrouwen is het aantal sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden gestegen, en dit in alle 15 leeftijdsgroepen.

Evolutie leeftijdsspecifieke sterftecijfers door suïcide en ‘onbepaalde intenties’ (per 100.000 inw.), mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2000 versus 2017


Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2000 en 2017

1) Mijn eerste initiatief: info in Scholen, Organisaties….

Net zoals ik in het verleden in heel veel scholen en organisaties mijn getuigenis heb gebracht over mijn alcoholisme, ben ik van plan om nu hetzelfde te doen rond dit onderwerp, om alzo taboes te doorbreken.

Mijn verhaal als coach (voordracht-gever)

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Ik ben een gecertificeerde Raadgever sinds 2000 en help mensen in de regio van Tienen in het bereiken van zowel hun professionele als persoonlijke doelen. De essentie van mijn werk bestaat uit het faciliteren van zelfgroei door middel van het helpen identificeren van de belangrijkste uitdagingen en tegenslagen in je leven zodat je deze met vertrouwen kunt overwinnen.

Ik ben gespecialiseerd in het samenstellen van gepersonaliseerde plannen en voorzie daarbij hulpmiddelen die je verder helpen en je begeleiden in het bereiken van je gewenste doelen.

Om dit te bereiken heb ik in het verleden als ervaringsdeskundig vooral info’s gegeven rond alcoholisme.

Maar ik ga dit nu ook terug opstarten rond zelfdoding en vooral wat de gevolgen zijn voor de nabestaanden

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋 heet je van harte welkom

Helpt je vooruit

Voel je je geblokkeerd? Verloren? Depressief? Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode, maar slechts enkelen weten dit om te vormen tot een nieuw begin, een begin van een leven vol geluk. Ik ben een gecertificeerde Raadgever met een jarenlange ervaring en mijn missie is om jouw verborgen potentieel te ontdekken en jou van de nodige hulpmiddelen te voorzien om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

En om zo verslavingen en ook zelfdodingen te voorkomen.

Maar ook om nabestaanden uit te leggen hoe ik ermee omgegaan ben

Helpt je vooruit

Een duwtje in de rug met Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋

Beleef de beste versie van je leven

Welkom bij Theo-Herbots-Voordracht-gever 👋. Ik begrijp dat de uitdagingen die het leven voorziet uniek en complex zijn voor elk individu. Als een gecertificeerde Raadgever in de regio van Tienen sta ik tot je dienst om je te helpen jezelf terug te vinden en je volledige potentieel te ontplooien. Voel je je verloren of gestrest? Ik laat je zien hoe je op een bewuste manier verder kunt gaan. Versterk jezelf

Voorkom verslaving en vooral voorkom zelfdoding

Beleef de beste versie van je leven

Foggy Waters

Over mij

Jouw erkende Raadgever en voordrachtgever

Jouw erkende Raadgever

Sinds ik in 2000 mijn certificaat behaalde, coach ik mensen uit de regio Tienen op een succesvolle manier en faciliteer ik op die wijze hun zelfgroei. Wanneer je je overweldigd voelt door de hoge eisen van de hedendaagse levenswijze, zal ik je helpen met zelfmotivatie en het creëren van orde en rust in je leven. Ik leer je eveneens technieken aan om de emotionele stress onder controle te houden.

Meer over mezelf

Ervaren Raadgever

Ervaren Raadgever

Ik ben al sinds 2000 aan de slag als gecertificeerde Raadgever. Ik ben gespecialiseerd in het helpen van mensen met het identificeren en bereiken van hun persoonlijke doelen door het hoofd te bieden aan problemen die hen zorgen, angst of stress bezorgen. Ik ben bijzonder trots op de progressie en het succes van mijn klanten en kijk ernaar uit om ook jou te kunnen helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Woman in the Nature

Mijn verhaal

Gepassioneerde Raadgever

Gepassioneerde Raadgever

Ik help mensen al sinds 2000 in het overwinnen van de obstakels die hen tegenhouden in het leven. Het leven is te kort om ongelukkig, onzeker of onvervuld te zijn. Sta me toe ook jou te helpen om een betere manier te ontwikkelen voor het omgaan met problemen die in de weg staan van je doelen. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen.Contact

Woman by the Water
Foggy Waters

“We weten wat we zijn, maar niet wat we kunnen zijn”

Citaat

William Shakespeare

Enjoying the View

“Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer je geest op het huidige moment”

Citaat

Boeddha

Boek een sessie

potterijstraat 151

herbafittheoherbots@gmail.com

2) Mijn Tweede intiatief

Belangrijke aankondiging, oprichting zelfhulpgroep

Behoort U tot één van deze Groepen? Sluit U dan aan

Ik ben van plan om er hier in Tienen een heus Forum rond te beginnen, aansluitend op mijn andere gezondheidsdiensten

Hetgeen U hier beneden gaat zien is een voorontwerp hoe het in zijn werk zal gaan

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Welkom bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Schouders om op te leunen

Of je nu op zoek bent naar relevante informatie, een plek nodig hebt om je persoonlijke ervaringen te delen, of gewoon je hart en geest wilt openen om mensen in nood te helpen, dan ben je bij Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk aan het juiste adres.

Schouders om op te leunen

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk heet je van harte welkom

Een ondersteunende gemeenschap

Aanmoediging, comfort, advies. Welke hulp onze individuele leden ook nodig hebben, ons Zelfmoordgedachten steunnetwerk staat altijd voor je klaar. We zijn een diverse groep mensen die gemeenschappelijke ervaringen en zorgen met elkaar delen.

Alles over Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk

Jouw hulp

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk is een Zelfmoordgedachten steunnetwerk dat iedereen accepteert. Alles wat we doen is gebaseerd op onze kernopvatting dat niemand ooit het gevoel mag hebben dat hij of zij alleen is.

We hebben allemaal onze eigen levensreis, maar het pad dat je bewandeld mag niet eenzaam zijn. We doen er alles aan om een veilige ruimte te bieden waarin je kunt delen, luisteren, leren en elkaar kunt ondersteunen

Jouw hulp

Over ons

Elke connectie telt.

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk zal worden opgericht , om talloze individuen te helpen bij het navigeren door moeilijke tijden. We creëren communities waar mensen de ondersteuning kunnen vinden die ze nodig hebben, door de kracht van verbinding.

Wanneer mensen voor uitdagingen staan, is het handig voor ze om ondersteuning te krijgen van anderen die precies begrijpen wat ze doormaken, en dat is wat ze zullen vinden in ons/onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk.

We verwelkomen je in een veilige ruimte waar je je verhaal kunt delen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben gehad.

Wie wij zijn

Het complete verhaal

Theo-Herbots- Zelfmoordgedachten steunnetwerk biedt een ondersteunende omgeving en informatie aan iedereen die dat nodig heeft. In 2021 bestaat onze one-of-a-kind Zelfmoordgedachten steunnetwerk uit een gastvrije en ervaren community met individuen die klaar staan om te luisteren, advies te geven en alles te bieden wat ze maar kunnen, om jou te helpen.

We zijn er trots op een betrouwbare bron van comfort, mededogen en begrip te zijn. Ons doel is om elkaar te helpen door te helpen bij het oplossen van problemen, het aanleren van belangrijke praktijken en het aanbieden van extra middelen.

Ondersteunende diensten

Verbind. Deel. Leer. Groei.

Holding Hands

Begeleidingssessies

Begeleidingssessies

Kies wat het beste bij je past

Als je niet zeker weet welk programma het beste bij je past, is lid worden van een van onze Begeleidingssessies een geweldige manier om te beginnen. Wat je ook beslist, houd er rekening mee dat je altijd andere opties kunt proberen totdat je jouw ideale manier hebt gevonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mijn belangrijkste doel daar is om uit te vissen welke instantie of dienst Jou het best kan helpen bij Jouw probleem indien het een onderwerp betreft waar anderen U beter kunnen helpen dan ik.

Peer-to-peer groepen

De juiste keuze

Ons/Onze Peer-to-peer groepen biedt het soort uitgebreide ondersteuning dat je zoekt terwijl je door je uitdagingen navigeert. Onze Zelfmoordgedachten steunnetwerk wil dat je je comfortabel en op je gemak voelt, dus laat ons gerust weten wat je denkt door contact met ons op te nemen.

Group Therapy

Informatiebronnen

Je ziet hier een verzameling zorgvuldig samengestelde artikelen en bronnen die je mogelijk handig vindt tijdens het navigeren door een moeilijke situatie. We hopen dat je troost zult vinden in wat we je kunnen bieden. Neem contact met ons op als je opmerkingen of vragen hebt.

Rouwgroepen

Er bestaan heel wat organisaties die nabestaanden steun geven bij het rouwen.

Veel van deze zijn gespecialiseerd in één groep, bijvoorbeeld ouders die hun kind verloren, of nabestaanden na een zelfdoding.

Er zijn praatgroepen, therapeuten, werksessies en hulporganisaties die nabestaanden bijstaan in het rouwproces, bezig zijn met de omkadering van palliatieve of gewoon naar je verhaal luisteren.

Een greep uit de online (zelf)hulpgroepen:

www.missingyou.be
verlies voor jongerenwww.achterderegenboog.nl
werken met en voor kinderenwww.verder.be
nabestaanden na zelfdodingwww.ovok.be
ouders van een overleden kindwww.wiegedood.org
nabestaanden van wiegedood kinderenwww.broederzielalleen.nl
verlies van een broer of zuswww.vzwcontempo.be
werking voor partnerverlieswww.ovk.be
ouders van verongelukte kinderenwww.zelfhulp.be
zelfhulpgroepen en hulporganisaties voor vrijwilligerswww.palliatieve.org
netwerk van palliatieve zorg van Oost-Vlaanderenwww.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
federatie die kinderen en jongeren wil betrekken bij palliatieve zorg.www.rondpunt.be
vzw die wil bijdragen tot een goede opvang van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een verkeersongeval. Met contactadressen van hulpverleners.www.metlegehanden.be
werkgroep voor ouders die een baby verloren vóór, tijdens of kort na de geboortewww.houvast.be
informatie, dienstverlening en communicatie over scheiding en verlies van de partner www.ingedachten.be
praat over verlies en verdriet op het rouwforumwww.rouwzorgvlaanderen.be
vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw (ontmoetingsgroepen, rouwbegeleiding, vorming, voordrachten, …)
www.cawdeterp.be
onafhankelijke hulporganisatie in de regio Antwerpen. In de gespreksgroep ‘Rouwen na zelfdoding’ kunnen nabestaanden met lotgenoten praten over hun verlies.www.huisvantroost.be
rustpunt en ontmoetingsplaats voor mensen met verdriet in Gent. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die kunnen luisteren en meeleven.www.ikrouwomjou.com
website die gericht is op rouw en rouwverwerkingwww.werkgroeproer.be
werkgroep gespecialiseerd in rouw, rouwverwerking en rouwtherapie. Vooral gericht naar hulpverleners.www.devuurtoren.be
praktijk voor rouwtherapie, begeleiding en vorming, vooral gericht naar hulpverleners.www.werkgroepverder.be
Vlaams aanspreekpunt waar je terecht kunt na een zelfdoding van iemand uit je omgeving.www.gavoorgeluk.be
vereniging die wenst bij te dragen tot preventie van depressie en zelfdoding. Op hun website vind je een online forum voor nabestaanden, studies over rouw bij nabestaanden en cijfermateriaal.www.vonkeleenluisterendhuis.be
ontmoetingsplaats in Gent voor omgaan met sterven, dood en rouwwww.in-de-wolken.be
boeken en hulpmateriaal bij verlieswww.troostvoortranen.nl
links naar websites en achtergrondinformatiewww.ijd.be/antwerpen/rouwen
info over praatgroepen voor jongeren, regio Antwerpen, uitlenen van rouwkofferswww.lutcelie.be/vzw-de-bleekweide
info praatgroepen voor kinderen en jongeren, regio Gentwww.herinneringskoffer.be
een koffer huren met kostbare herinneringen om de tongen lo

Kent U nog een andere zelfhulpgroep die ik hier nog niet heb vermeld?, aarzel niet het weer te geven via het reactie-Formulier hier beneden

Wat ik zeker niet mag vergeten is dat velen tegenwoordig lachen als U Gelovig bent.

Maar ik durf er toch voor uit te komen, dat ik gelovig ben en dat ik in het verleden enorm veel steun heb gevonden in mijn geloof en in Het Gebed.

Daarom mag deze groep zeker niet ontbreken.

Levensfontein, bekijk de video’s

KLIK==>>HIER

Mijn andere Gezondheidsdiensten

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

https://bloggertheoherbots.wordpress.com/2021/04/01/gezondheidsdiensten-aangeboden-door-body-moving-theo-herbots/

Doorbreek de Taboes, doorbreek de stilte

Geef onderaan dit bericht Uw reactie en deel via Sociale-Media met de Sociale-Media-Deelknoppen onder dit Bericht

Geef Uw steun

U kan dit initiatief steunen door het storten van een bijdrage

Om de aangekondigde zelfhulpgroep fatsoenlijk te kunnen opstarten zullen er investeringen nodig zijn.

Vergaderlokalen, documentatie en meer.

Uw vrijwillige bijdragen zullen dan ook van harte welkom zijn

Recente berichten

Ondersteuning bieden aan nabestaanden na zelfdoding


Ondersteuning bieden aan nabestaanden na zelfdoding Wanneer iemand in jouw omgeving een dierbare verliest aan zelfdoding, weet je vaak niet goed wat te doen of te zeggen. Toch kan jouw luisterend oor, aanwezigheid, hulp of berichtje een groot verschil maken. Het is dus erg belangrijk hen te ondersteunen, zeker in deze corona-tijden waar men minder sociale

Lees verder

Waarom en hoe ik dit heb vermeld op google


Trek de aandacht op Google met een gratis bedrijfsprofiel Mijn gratis bedrijfsprofiel is meer dan een lokale vermelding: ik kan zo beheren hoe uw deze Blog wordt getoond op Google Zoeken en Maps. Het zou Geweldig zijn indien U mij een review zou willen geven op Google Bekijk meer op Google Mijn account op Google Mijn

Lees verder

Echte Vreugde en echt geluk zijn waardevol.


Een eerste bericht in deze Nieuwe categorie Echte Vreugde en echt geluk zijn waardevol. Maar Vreugde en Geluk zijn onbereikbaar als we er niet inslagen om voort te bestaan. En proberen voort te bestaan in een chaotische, oneerlijke en over het geheel genomen , nogal immorele samenleving Is moeilijk Iedereen probeert, individueel of als groep,

Lees verder

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

Gebouwd voor de toekomst.

Dit huis met 5 slaapkamers en 3 badkamers heeft in totaal een oppervlakte van 370 vierkante meter met bijna 1,2 hectare aan tuin en toegang tot de Haywards-rivier.

Dankzij de uitgebreide renovaties en het grondige onderhoud is dit huis in uitstekende staat. De houten vloeren en nieuwe tapijten creëren een zeer aangename woonomgeving.

Luxe en milieubewust leven.

Dankzij de uitgebreide renovaties en het grondige onderhoud is dit huis in uitstekende staat. De houten vloeren en nieuwe tapijten creëren een zeer aangename woonomgeving.

Over de makelaar.

Juan Pérez is een gecertificeerde woonspecialist met meer dan 12 jaar ervaring in het helpen van lokale cliënten om hun huis te verkopen. Hij heeft veel succes geboekt dankzij zijn inzet om prachtige huizen in Amsterdam te verkopen.

Een privé-bezoek boeken.

Rivington Real Estate Team:

Voorbeeldstraat 1,
Plaats, 10100
Nederland